แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  กรุณากรอกข้อมูลที่ตรงกับข้อมูลของท่าน

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการแก่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  ระดับความพึงพอใจ 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 1 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
  1. การให้บริการข้อมูลของฝ่ายวิชาการบริเวณสำนักงานคณบดี
  2. การให้บริการข้อมูลแหล่งงานนอกเวลา และเต็มเวลา
  3. การให้บริการข้อมูลแหล่งทุน
  4. การให้บริการข้อมูลแหล่งศึกษาต่อ
  5. การให้บริการข้อมูลประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  Please enter one response per row
  This is a required question