2023 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Akademisyen Genel Memnuniyet Anketi 
Değerli Hocam,  bu anket Pamukkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi  Akademik Personelinin görüş ve önerilerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Anketten elde edilen bilgiler  fakültemizin Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarında kullanılacaktır. 
Verdiğiniz yanıtlarda herhangi bir kişisel bilgi talep edilmemektedir. 
Anketi içtenlikle yanıtlayarak araştırmaya sağladığınız katkıdan dolayı çok teşekkür ederiz. 

                                                                                                              İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanlığı
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Bölümünüz *
Required
Cinsiyetiniz *
Akademik Unvanınız *
Required
A. Eğitim-Öğretim Süreçlerinin Değerlendirilmesi
1) Lisans programımızın  ulusal ve uluslararası ihtiyaçlara uygunluğundan *
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum
2) Programınızın tanımlanan eğitim hedeflerinin güncel şartlarla uyumluluk düzeyinden   
*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum
  3) Programınız müfredatında yer alan derslerin, programın amaç ve hedefleri ile uyumluluğundan   
*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum
  4) Eğitim ve öğretim süreçlerine paydaşların (akademik personel, öğrenci, işveren, meslek odaları, mezunlar vb.) görüşlerinin dahil edilme düzeyinden   
*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum
  5) Programınızın Eğitim Bilgi Sisteminde belirtilen, mezunlara kazandırılması hedeflenen çıktıların yeterliliğinden  
*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum
  6) Eğitim-öğretim altyapı olanaklarının (derslik, bilgisayar donanımı, laboratuvar, çalışma alanları, kütüphane vd.) yeterliliğinden  
*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum
  7) Yandal ve çift anadal uygulamalarının yeterliliğinden  
*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum
  8) Öğrencilere sunulan danışmanlık hizmetlerinin etkinliğinden  
*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum
  9) Programlarda kullanılan ölçme ve değerlendirme yöntem ve araçlarının (açık uçlu sınav, ödev, proje, vb.) uygunluğundan  
*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum
  10) Öğrencilere yönelik düzenlenen sosyal etkinliklerin yeterliliğinden  
*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum
  11) Öğrencilere sunulan EDS, EBS, Öğrenci Bilgi Sistemi, Genel Bildirim Sistemi gibi destek hizmetlerinin yeterliliğinde  
*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum
  12) Öğrencilere sunulan yabancı dil eğitiminin yeterliliğinden  
*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum
  13) Programınızın ilgili ulusal ve uluslararası programlarla iş birliğine uygunluğundan  
*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum
  14) Ulusal ve uluslararası değişim programlarına katılım olanaklarının yeterliliğinden  
*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum
  15) Öğrencilere yönelik düzenlenen oryantasyon süreçlerinin yeterliliğinden   
*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum
  16) Engelli öğrencilere sunulan eğitim ve öğretim hizmetlerinin yeterliliğinden   
*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum
B. Araştırma ve Geliştirme (Bilgi Üretme) Süreçlerinin Değerlendirilmesi 
Açıklama: Ar-Ge Çalışmaları 
  1) Ar-Ge çalışmalarının niteliğinin ulusal ve uluslararası ihtiyaçlara uygunluğundan  
*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum
  2) Ar-Ge çalışmalarının nicelik olarak yeterliliğinden  
*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum
  3) Ar-Ge olanaklarının ve kaynaklarının yeterliliğinden  
*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum
  4) Disiplinler arası Ar-Ge çalışmalarının yeterliliğinden   *
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum
  5) Uluslararası iş birlikleri ile yürütülen Ar-Ge çalışmalarının yeterliliğinden  
*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum
  6) Ar-Ge çalışmalarına sağlanan teşvik, ödül vb. uygulamaların yeterliliğinden  
*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum
  7) Ar-Ge çalışmalarının sonuçlarının nitel ve nicel olarak kurumsal hedeflerle ilişkilendirilme düzeyinden  
*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum
  8) Ar-Ge faaliyetlerine yönelik proje, fon, destek ve ödüllerin duyurulması ve paylaşılması ile ilgili araç, ortam ve yöntemlerin yeterliliğinden  
*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum
  9) Ar-Ge faaliyetlerinin sonuçlarının duyurulması ve paylaşılması ile ilgili araç, ortam ve yöntemlerin yeterliliğinden  
*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum
  10) Ar-Ge çalışmalarının uygulanmasında paydaşlarla iş birliğinin yeterliliğinden  
*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum
  11) Ar-Ge faaliyetlerinin sonuçlarının kurumsal, toplumsal faydaya (ürün, patent, bilimsel yayın vb) dönüşmesindeki yeterlilik düzeyi   
*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum
  12) Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin gerçekleştirdiği Ar-Ge faaliyetlerinin yeterliliğinden  
*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum
  13) Girişimcilik ve yenilikçilik faaliyetlerinin yeterliliğinden   
*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum
  14) Ar-Ge faaliyetleri için üniversite dışı desteklerden yararlanma düzeyinden  
*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum
  15) Ar-Ge çalışmaları için gerekli olan kütüphane hizmetlerinin (kitap, süreli süresiz dergi, veri tabanı abonelikleri) duyurulmasının yeterliliğinden   
*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum
 C. Toplumsal Katkı Süreçlerinin Değerlendirilmesi 
  1) Topluma yönelik gerçekleştirilen uygulamaların veya sunulan hizmetlerin (eğitim, sanat vb) ulusal ve bölgesel ihtiyaçlara uygunluğundan   
*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum
  2) Toplumsal faaliyetlere ilişkin sağlanan olanak ve kaynaklarının yeterliliğinden  
*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum
  3) Toplumsal fayda sağlamaya yönelik çalışmaların kurumsal hedeflerle ilişkilendirilme düzeyinden  
*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum
  4) Toplumsal katkıya yönelik faaliyetlerin ve hizmetlerin nicelik olarak yeterliliğinden  
*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum
  5) Toplumsal katkıya yönelik faaliyetlerin ve hizmetlerin sürdürülebilirlik düzeyinden  
*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum
  6) Toplumsal katkıya yönelik faaliyetlerin ve hizmetlerin nitelik olarak uygunluğundan   
*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum
  7) Toplumsal ihtiyaç ve sorunlara yönelik farkındalık oluşturma ve bilgilendirme faaliyetlerinin yeterliliğinden   
*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum
  8) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının yeterliliğinden   
*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum
  9) Eğitim-Öğretim süreçleri ile ders dışı uygulamalar veya sosyal faaliyetler arasındaki etkileşimin yeterliliğinden  
*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum
10) Topluma yönelik sunulan hizmetlerin gerçekleşmesinde personel ve öğrenci katılımının
yeterliliğinden
*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum
  11) Topluma yönelik sunulan hizmetlerin duyurulması ve paylaşılması ile ilgili araç, ortam ve mekanizmaların yeterliliğinden  
*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum
  12) Topluma yönelik gerçekleştirilen faaliyetlerin uygulanmasında dış paydaşlarla işbirliğinin yeterliliğinden  
*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum
  13) Topluma açık olarak gerçekleştirilen sürekli eğitim programlarının yeterliliğinden  
*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum
  14) Topluma yönelik gerçekleştirilen hizmet faaliyetlerinin kuruma/birime (ekonomik, itibar vb.) sağladığı katkı düzeyinden 
*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum
D. İdari ve Destek Süreçlerinin Değerlendirilmesi 
  1) Çalışma ortamlarının sağlık, temizlik şartlarının uygunluğundan   
*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum
2) Çalışma ortamlarının yeterliliğinden
*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum
3) İş güvenliği şartları ile ilgili uygulamaların etkinliğinden
*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum
4) Kamu düzeni ve güvenlik hizmetlerinin yeterliliğinden
*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum
5) Sosyal tesislerin ve bu tesislerde sunulan hizmetlerin yeterliliğinden
*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum
6) Spor tesislerinde sunulan hizmetlerden
*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum
7) Yemekhane hizmetlerinden
*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum
8) İbadet yerlerinin temizlik şartlarının uygunluğundan
*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum
9) Öğrenci işleri ile ilgili süreçlerin etkinliğinden
*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum
10) Personel İşleri ile ilgili süreçlerin etkinliğinden 
*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum
11) Kütüphane ve dokümantasyon işleri ilgili hizmetlerin yeterliliğinden
*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum
12) Yapı ve çevre işleri ile ilgili düzenlemelerin ve faaliyetlerin yeterliliğinden
*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum
13) Bilgi Teknolojileri vb. teknik destek hizmetlerinin yeterliliğinden
*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum
14) Çalışma ortamı ve altyapıya yönelik teknik destek hizmetlerinden
*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum
15) Öğrenci bilim, kültür ve sanat topluluklarının faaliyetlerinin yeterliliğinden
*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum
16) Öğrenci topluluklarına sağlanan desteklerin yeterliliğinden
*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum
  17) Uluslararası ilişkiler kapsamında sunulan hizmetlerinin etkinliğinden   
*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum
18) Öğrencilere sunulan kariyer planlama hizmetlerinin yeterliliğinden
*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum
19) Mesleki eğitim ve staj destek hizmetlerinin yeterliliğinden
*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum
  20) Mezunlara yönelik gerçekleştirilen faaliyetlerin yeterliliğinden   
*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum
  21) Kampüs içerisindeki erişilebilirlik imkanlarının yeterliliğinden  
*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum
  E. Yönetsel Özelliklerin Değerlendirilmesi (Yapısal)  
1) Akademik personelin sayısal olarak yeterliliğinden
*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum
2) İdari personelin sayısal olarak yeterliliğinden
*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum

3) İdari personelin yönetsel özelliklerinin (iş takibi ve geri bildirim konusundaki) yeterliliğinden

*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum

4) Üniversitemizdeki öğrencilerin niteliğinden

*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum

5) Görev, yetki ve sorumluluk dağılımının uygunluğundan

*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum
6) Yürürlükteki stratejik plandaki amaç ve hedeflerin duyurulma, uygulanma ve izlenme süreçlerinin yeterliliğinden
*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum
7) Karar verme süreçlerinin etkinliğinden
*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum

8) Süreçlerle yönetim anlayışının yeterliliğinden

*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum
9) Kalite kültürünün benimsenme düzeyinden
*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum
10) Bilgi yönetim sistemi uygulamalarının (PUSULA) etkinliğinden
*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum
11) Karar alma süreçlerinde paydaş katılımının yeterliliğinden
*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum

12) Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yeterliliğinden

*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum
13) Oryantasyon ve bilgilendirme süreçlerinin yeterliliğinden
*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum
 F. Yönetsel Özelliklerin (Davranışsal) Değerlendirilmesi     

1) Kurum kültürü ve değerlerinin paylaşımındaki yeterlilik düzeyinden

*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum
2) Akademik personelle ilişkilerden 
*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum
3) İdari personelle ilişkilerden 
*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum
4) Öğrencilerle ilişkilerden 
*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum
5) Yöneticilerin liderlik yaklaşımlarının yeterliliğinden
*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum

6) Çalışanlar arasındaki iş birliği ortamının yeterliliğinden

*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum

7) Çalışanlar arası sosyal iletişim ve paylaşım kültüründen 

*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum
8) Genel memnuniyet düzeyinizi en iyi hangi seçenek ifade eder?


*
Hiç Memnun Değilim
Çok Memnunum
Eklemek istediğiniz bir husus varsa lütfen yazınız
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy