แบบสำรวจความพึงพอใจ(เฉพาะลูกค้า)
วันที่ประเมิน *
MM
/
DD
/
YYYY
เพศ *
อายุ *
การศึกษา *
สถานภาพ *
รายได้ต่อเดือน *
1.ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ *
ระดับความพึงพอใจ 5
ระดับความพึงพอใจ 4
ระดับความพึงพอใจ 3
ระดับความพึงพอใจ 2
ระดับความพึงพอใจ 1
1. การให้บริการเป็นระบบและมีขั้นตอนที่เหมาะสม
2. ระยะเวลาการให้บริการเหมาะสมกับปริมาณผู้ป่วย
2.ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ *
ระดับความพึงพอใจ 5
ระดับความพึงพอใจ 4
ระดับความพึงพอใจ 3
ระดับความพึงพอใจ 2
ระดับความพึงพอใจ 1
1. ความเต็มใจ ความพร้อมในการให้บริการ และการบริการด้วยความสุภาพ
2. ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ
3.ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
ระดับความพึงพอใจ 5
ระดับความพึงพอใจ 4
ระดับความพึงพอใจ 3
ระดับความพึงพอใจ 2
ระดับความพึงพอใจ 1
1. สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ
2. มีห้องน้ำสะอาด
*
ระดับความพึงพอใจ 5
ระดับความพึงพอใจ 4
ระดับความพึงพอใจ 3
ระดับความพึงพอใจ 2
ระดับความพึงพอใจ 1
4. ภาพรวมความพึงพอใจของท่านที่มีต่อการให้บริการ
5. ท่านมีความมั่นใจที่จะแนะนำญาติ/เพื่อนมาใช้บริการที่ รพ.ฯ
6. ท่านจะกลับมาใช้บริการของ รพ.ฯ
ส่วนที่ 2 ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ
จุดเด่น ของการบริการที่ประทับใจ
จุดที่ควรปรับปรุง คือ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy