แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบทะเบียนและประมวลผล
แบบสอบถามนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประเมินข้อมูลในภาพรวม ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการพัฒนา ปรับปรุงระบบทะเบียนและประมวลผลให้มีประสิทธิภาพมากยึ่งขึ้น
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
โปรดเลือกข้อมูลให้ตรงกับตัวท่าน
สถานะผู้ใช้งานระบบ *
สังกัด คณะ/หน่วยงาน *
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ
ระดับ 1 = น้อยที่สุด ระดับ 2 = น้อย ระดับ 3 = ปานกลาง ระดับ 4 = มาก ระดับ 5 = มากที่สุด
1. สามารถเข้าถึงระบบได้สะดวก รวดเร็ว *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. ระบบไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และการแนะนำขั้นตอน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. ข้อมูลมีความครบถ้วนสามารถตรวจสอบได้ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5. ข้อมูลมีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
6. สามารถนำข้อมูลจากระบบไปใช้ประโยชน์ได้ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
7. สามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการในเวลาอันสั้น *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
8. ระบบมีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
9. ท่านมีความพึงพอใจต่อระบบทะเบียนและประมวลผล ในภาพรวม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Submit
This form was created inside of มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms