แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  1.โปรแกรมสามารถทำงานได้ถูกต้องมีประสิทธิภาพ
  2.การออกแบบโปรแกรมสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
  3.คู่มือประกอบการใช้งาน
  4.มีการปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมตามความต้องการของผู้ใช้
  5.ลดความซ้ำซ้อนของขั้นตอนการทำงาน
  Please enter one response per row
  This is a required question