แบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน สถานศึกษา ผู้รับบริการ ที่มีต่อคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562
เรียน ผู้บังคับบัญชา/นายจ้าง/ผู้ใช้ผู้สำเร็จการศึกษา/ผู้รับบริการ

ด้วย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม กำลังดำเนินการติดตามและประเมินคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม ระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวางแผน ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน และผลิตผู้สำเร็จการศึกษา ให้สอดคล้องตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ หน่วยงาน สถานศึกษา ผู้รับบริการ และตลาดแรงงาน ต่อไป

ในการนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ มายังท่าน โปรดกรอกข้อมูลตามความคิดเห็นและตามสภาพความเป็นจริงในแบบประเมินฉบับนี้ ข้อมูลที่ได้รับจากท่าน จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยนครพนม และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
แบบประเมินฉบับนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน สถานศึกษา ผู้รับบริการ ที่มีต่อคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of NAKHON PHANOM UNIVERSITY. Report Abuse