แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการรับเอกสารการเรียนการสอนและ สื่อการสอน (เฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2560)
เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการรับเอกสารการเรียนการสอนและสื่อการสอน ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน (Audit Committee) ได้วางแผนการประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อนำผลการประเมินเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล
คำชี้แจ้ง : โปรดเลือกคำตอบและกรอกรายละเอียดลงในช่องว่าง
1. เพศ *
2. สถานะของนักศึกษา *
3. จังหวัดที่อยู่ (โปรดเลือกจังหวัดที่ท่านให้จัดส่งเอกสารการเรียนการสอน) *
4. ท่านกำลังศึกษากับ มสธ. ในระดับใด
Clear selection
5. สาขาวิชา
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการรับเอกสารการเรียนการสอนและสื่อการสอน
คำชี้แจง : ให้ท่านตอบข้อคำถามโดยการเลือก และทำเครื่องหมายลงในช่องที่สอดคล้องกับระดับความพึงพอใจของท่าน
1. ในภาคการศึกษาที่ 1/2560 ท่านได้รับเอกสารการเรียนการสอนและสื่อการสอน หลังจากลงทะเบียนเรียนภายในกี่วัน (โปรดเลือกช่วงเวลา) * *
2. ท่านมีความพึงพอใจต่อการได้รับเอกสารการเรียนการสอนและสื่อการสอนหลังจากลงทะเบียนตามข้อ 1 มากน้อยเพียงใด * *
3. ท่านมีความพึงพอใจต่อสภาพความสมบูรณ์ของเอกสารการเรียนการสอนและสื่อการสอนที่ได้รับเพียงใด (ควรอยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่ชำรุดเสียหาย หรือฉีกขาด) *
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
1. สิ่งที่ต้องการให้ มสธ. ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการจัดส่งเอกสารการเรียนการสอนของ มสธ.
2. ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดส่งเอกสารการเรียนการสอนของ มสธ.
ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาตอบแบบสอบถามฯ เป็นอย่างสูง :)ส่ง
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy