แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการระบบสารสนเทศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
คำชี้แจง แบบสำรวจนี้เพื่อทำการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ เวปไซต์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ ทั้งนี้ผลการประเมินที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงระบบสารสนเทศของทางวิทยาลัย ฯ ต่อไป
เพศ *
สถานภาพ *
ความถี่ของการเข้าใช้ *
วัตถุประสงค์ของการเข้าใช้ระบบสารสนเทศ (ตอบได้มากว่า 1 ข้อ) *
Required
1. ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ตรงกับความต้องการของท่าน *
2. ความน่าสนใจของข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ *
3. ความครบถ้วนของข้อมูล *
4. การจัดลำดับของข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ *
5. ความทันสมัยของข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ *
6. ความสะดวกในการค้นหาข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ *
7. ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ *
8. ข้อมูลและข่าวสารสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ *
9. เป็นแหล่งความรู้และนำไปอ้างอิงได้ *
10. มีระบบสารสนเทศด้านงานบุคลากร *
11. ระบบสารสนเทศด้าน งานการเงินและบัญชี *
12. ระบบสารสนเทศด้านงานงบประมาณ *
13. มีความสวยงามน่าสนใจ *
14. ภาพประกอบเหมาะสม ชัดเจน และสวยงาม *
15. รูปแบบตัวอักษรอ่านง่ายและสวยงาม *
16. ขนาดตัวอักษรอ่านง่ายและเหมาะสม *
17. มีช่องทางติดต่อสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ *
18. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับใด *
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy