แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา (ส่วนงานสหกิจศึกษาและการฝึกงาน)
คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ลงในช่องว่าง ที่ตรงกับความเป็นจริงและตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ตอนที่ 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
สาขาวิชา *
สถานะนักศึกษา *
ชั้นปีที่ *
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา
คำชี้แจง ระดับความคิดเห็น 5 = ดีมาก, 4 = ดี, 3 = ปานกลาง, 2 = พอใช้, 1 = ควรปรับปรุง
1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน *
5
4
3
2
1
1.1 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุภาพและเป็นมิตร
1.2 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น
1.3 ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว
1.4 มีความรู้ความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ
1.5 ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามตรงตามความต้องการ
2. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน *
5
4
3
2
1
2.1 มีลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องชัดเจน
2.2 ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละขั้นตอนมีความเหมาะสม
2.3 มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และทันสมัย
2.4 มีกระบวนการติดตาม สอบถาม แก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
5
4
3
2
1
3.1 ที่ตั้งของหน่วยงาน
3.2 สถานที่ทำงาน สะอาด เป็นระเบียบ
3.3 มีอุปกรณ์ เครื่องมือที่ทัีนสมัยและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
3.4 ช่องทางการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่
ตอนที่ 3 การให้ปรึกษา/แนะนำ *
1. ท่านเคยได้รับคำปรึกษา/แนะนำ เกี่ยวกับสหกิจศึกษาหรือฝึกงานหรือไม่
2. ท่านเคยได้รับคำปรึกษา/แนะนำ จากใคร
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy