Rezerwacja sal - Centrum Aktywności Społecznej
(ul. Jana Pawła II 4)

Do dyspozycji mikołowskich organizacji pozarządowych ofertujemy następujące sale:

-> 1.06 - Sala A – 46m2 – większa część Sali konferencyjnej (ruchoma ścianka działowa zamknięta, wejście od szatni).

-> 1.08 - Sala B – 32,8m2 mniejsza część Sali konferencyjnej (ruchoma ścianka działowa zamknięta, wejście od aneksu kuchennego).

-> Sala A-B – cała sala konferencyjna, 2 wejścia (od szatni i od aneksu).

-> 1.03 - Sala Kreatywna - salka wyposażona w komputer dla osób z niepełnosprawnościami, kanapa i dwa fotele.

-> 2.07 - Salka spotkań 15,37 m2 / 10 krzeseł / – na wyłączność Punkt Wsparcia Środowiskowego, Rada Seniorów w Mikołowie oraz Społeczna Rada ds. osób z niepełnosprawnościami w Mikołowie.
Które pomieszczenie chcą Państwo zarezerwować *
W jakim terminie chcą Państwo dokonać rezerwacji *
MM
/
DD
/
YYYY
Godziny rezerwacji (od-do) *
Pełna nazwa organizacji *
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za spotkanie *
Numer telefonu komórkowego osoby odpowiedzialnej za spotkanie *
Czy mają Państwo szczególne potrzeby, w tym np. wypożyczenie sprzętu audio, rzutnika, itp.
Planowana liczba osób *
Klauzula informacyjna
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z rezerwacją i korzystaniem z sal na potrzeby Centrum Aktywności Społecznej.
1. Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informuje się, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Mikołów z siedzibą w Mikołowie, Rynek 16, reprezentowanym przez Burmistrza Miasta;
2. Administrator ustanowił inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawach ochrony Pani/Pana danych i realizacji praw z tym związanych pisemnie na adres: Grzegorz Szymański – Inspektor Ochrony Danych 43-190 Mikołów, Rynek 16, osobiście w p. 40a w Urzędzie Miasta Mikołów przy Rynek 16, telefonicznie pod nr 32-324-84-22 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail grzegorz.szymanski@mikolow.eu.
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, co oznacza, że Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe na podstawie Pani/Pana wyraźniej zgody obejmującej zakres i cel przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są Administratorowi niezbędne do dokonania rezerwacji i udostępniania sal.
4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane upoważnionym pracownikom Urzędu Miasta.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3 i po jego zrealizowaniu zostaną usunięte.
6. Posiada Pani/Pan: -prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, -prawo do sprostowania danych, które są nieprawidłowe, -prawo do żądania usunięcia danych w przypadku cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, a także odnośnie danych, które są przetwarzane niezgodnie z prawem albo nie są niezbędne dla realizacji celu, o którym mowa w pkt 3 i celu obowiązkowego archiwizowania dokumentów urzędowych, -prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (wstrzymania operacji na danych stosownie do złożonego wniosku),-prawo do żądania przeniesienia danych do innego administratora. Zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów z zakresu ochrony danych osobowych (RODO i przepisów krajowych). To, z którego uprawnienia może Pan/Pani skorzystać zależeć będzie w szczególności od podstawy prawnej i celu przetwarzania Pani/Pana danych i będzie przedmiotem rozstrzygnięcia przez Administratora w ramach rozpatrywania ewentualnego wniosku o skorzystanie, z któregoś z w/w praw.
7. W każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzane danych osobowych. Wycofanie zgody skutkuje brakiem możliwości dalszego ich przetwarzanie w zakresie i celu określonym w uprzedniej zgodzie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych dla realizacji celu, o którym mowa w pkt 3 jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zrealizowania celu, o którym mowa w pkt 3.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy