แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน 2563)
คำชี้แจง
1. สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบครึ่งปีหลัง (เมษายน - กันยายน 2563) เพื่อนำผลการสำรวจและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาการบริการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
2. แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม มีทั้งหมด 3 ข้อ
ตอนที่ 2 การสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานตรวจสอบภายใน 6 ด้าน โดยแบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับ คือ
- มากที่สุด (5)
- มาก (4)
- ปานกลาง (3)
- น้อย (2)
- น้อยที่สุด (1)
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ (คำถามปลายเปิด)
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ *
2. หน่วยงานที่สังกัด *
3. สถานภาพการปฏิบัติงาน *
ตอนที่ 2 การสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานตรวจสอบภายใน 6 ด้าน โปรดเลือกระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความต้องการของท่าน
1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (4)
น้อย (3)
น้อยที่สุด (1)
1.1 ระยะเวลาการให้บริการ
1.2 ขั้นตอนการให้บริการ
1.3 การติดต่อ/ประสานงานผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น โทรศํพท์, E-mail, Facebook
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
2.1 การให้คำแนะนำและตอบซักถาม
2.2 ความสุภาพและเป็นมิตรในการให้บริการ
2.3 การเอาใจใส่/กระตือรือร้นในการให้บริการ
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
3.1 ความสะดวกในการติดต่อและประสานงานกับหน่วยงาน
3.2 ความสะอาดและเป็นระเบียบภายในสำนักงาน
4. คุณภาพการให้บริการ *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
4.1 ความรวดเร็วในการให้บริการ
4.2 ความถูกต้องของการให้บริการ
4.3 ความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงาน
5. ความเชื่อมั่นต่อคุณภาพการให้บริการ *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
5.1 การแจ้งขั้นตอน/ปฏิทินการปฏิบัติงาน
5.2 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานผ่านช่องทางต่าง ๆ 
6. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการให้บริการของสำนักงานตรวจสอบภายใน *
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. Report Abuse