แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนสอนของครูสอน
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ กลุ่ม A ภาคเรียนที่ 1/2561
ชื่ออาจารย์ (อาจารย์ผู้สอน) *
วิชา *
ชื่อ-นามสกุล (นักเรียน) *
*เช่น นางสาว ซื่อตรง จริงใจ,นาย อนุรักษ์ รักสงบ
Your answer
ระดับการศึกษา *
ห้อง *
สาขาวิชา *
ด้านความรู้ความสามารถด้านวิชาการ
1.ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถลึกซึ้งในเนื้อหาวิชาที่สอนเป็นอย่างดี *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.ครูผู้สอนตอบคำถาม ผู้เรียนได้กระจ่างชัดเจนไม่คลุมเครือ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนได้ตรงตามจุดประสงค์ของเนื้อหาวิชา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4.ครูผู้สอนอธิบายให้ ผู้เรียนเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการเรียนวิชาที่สอนได้เป็นอย่างดี *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ด้านการจัดการเรียนการสอน
1.ครูผู้สอนมีเทคนิคการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.ครูผู้สอนใช้สื่อ อุปกรณ์ หลากหลายน่าสนใจ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.ครูผู้สอนมีวิธีการสอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. ครูผู้สอนมีวิธีการสอนที่กระตุ้นความสนใจแก่ผู้เรียน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5.ครูผู้สอนมีการเน้นและสรุปจุดสำคัญของเนื้อหาวิชาได้อย่างชัดเจน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
6.ครูผู้สอนให้ความชัดเจนพร้อมชี้เจนรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลการบูรณาการอย่างต่อเนื่อง *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
7.ครูผู้สอนให้คำปรึกษาและช่วยเหลือโครงการบูรณาการ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ด้านวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน
1.ครูผู้สอนมีการวัดผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเรียน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดผล *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.ครูผู้สอนมีวิธีการวัดผลที่หลากหลาย *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. ครูผู้สอนอธิบายเกณฑ์การให้คะแนนก่อนและระหว่างเรียนอย่างชัดเจน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5.ครูผู้สอนให้ปริมาณงานที่มอบหมายและการบ้านเพียงพอเหมาะสม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
6.ครูผู้สอนบอกคะแนนทุกครั้งในห้องสอบ เพื่อผู้เรียนจะได้มีการพัฒนาตนเอง *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ด้านความรู้และประสบการณ์ที่ผู้เรียนได้รับ
1.ผู้เรียนได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในห้องเรียน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.งานที่ผู้เรียนได้รับมองหมายช่วยให้เข้าใจบทเรียนมากขึ้น *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.รายวิชานี้ช่วยให้ผู้เรียนคิดและค้นคว้าด้วยตนเองและรู้จักวิพากษ์วิจารณ์ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับในรายวิชานี้ไปประยุกต์ใช้กับการบูรณาการรายวิชาอื่นๆได้ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ด้านการปฏิบัติตนของครู
1.ครูผู้สอนเข้าสอนและออกจากห้องสอนตรงเวลา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.ครูผู้สอนมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับความเป็นครู *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.ครูผู้สอนใช้ถ้อยคำ วาจา ภาษาที่เหมาะสม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. ครูผู้สอนยินดีและพร้อมให้คำปรึกษาทั้งในและนอกเวลาเรียน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5.ครูผู้สอนมีความเป็นมิตรและห่วงใยช่วยเหลือผู้เรียน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ข้อดีที่ควรคงไว้สำหรับการสอนครั้งต่อๆไป
Your answer
ข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุงสำหรับการสอนครั้งต่อๆไป
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service