ประชาพิจารณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38ค(2) ในเขตพื้นที่การศึกษา
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เรื่อง การกำหนดตัวชี้วัดและค่าคะแนนตามองค์ประกอบในการพิจารณาจัดบุคลากรลงกรอบอัตรากำลัง
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
............................................................................................................................................................................
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งแนวปฏิบัติในการบริหารกรอบอัตรากำลังตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาม หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว 26 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560

เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2)
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ ตามหนังสือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4010
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังตำแหน่งบุคลากร-ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2)
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้กำหนดปฏิทินการดำเนินการ และแนวทางการบริหารกรอบอัตรากำลัง เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาจัดบุคลากรลงกรอบอัตราตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นไปตามแนวปฏิบัติการบริหารกรอบอัตรากำลังดังกล่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จึงได้กำหนดตัวชี้วัดและค่าคะแนนตามองค์ประกอบในการพิจารณาจัดบุคลากรลงกรอบอัตราตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ดังนี้

ส่งแบบสอบถามได้ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2561
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service