แบบตอบรับ การเข้าร่วมกิจกรรม Humanities Happy Workplace @ CMU Fair ครั้งที่ 1

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.45-16.00 น.
ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร HB 7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question