แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อ "รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. ประเภทของหน่วยงานที่ตอบ *
2.ขอให้ใส่เครื่องหมายถูกในช่องระดับความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด *
มาก
ปานกลาง
น้อย
ประโยชน์ที่ได้รับ
เนื้อหาสาระ
ความพึงพอใจ
3. ท่านเคยนำข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์หรือไม่ *
4. ท่านนำข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์ทางใด ระบุ
Your answer
5. เนื้อหาสาระส่วนใดที่ท่านเคยนำไปใช้ประโยชน์ (ตอบมากกว่า 1 ข้อ)
6. เนื้อหาสถานการณ์แรงงานจังหวัดที่น่าสนใจ *
Required
7. ท่านคิดว่ารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดควรปรับปรุงหรือไม่ *
8. ถ้าต้องการปรับปรุง ควรปรับปรุงประเด็นใด
9. ท่านอยากให้มีเนื้อหาสาระใด เพิ่มเติม ระบุ
Your answer
10. ข้อเสนอแนะอื่นๆ (ถ้ามี)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy