แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ผู้เกษียณอายุราชการ)

วันที่ 28 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question