Daim Ntawv Thov Tso Cai Nkag
Txhua cov ntaub ntawv nyob rau daim ntawv thov no raug ceev zoo tsis pub lee twg paub.

Isthmus Montessori Academy Public
1802 Pankratz Street
Madison, WI 53704
(608) 620-6002
info@imapublic.org
isthmusmontessoriacademy.org

Daim Ntawv Ceevtoom Txog Txoj Cai Tsis Pub Muaj Kev Ntxub Ntxaug
Isthmus Montessori Academy Public tsis muaj kev ntxub ntxaug txog qhov yog ib haiv neeg, cev nqaij daim tawv
txawv tsos xim, txivneej los yog pojniam, kev ntseeg, neeg xiam oob qhab, kev coj li txineej los yog pojniam, neeg
keeb kwm hauv lub tebchaws thiab/lossis ib haiv neeg tsawg keeb kwm rau kev tso cai nkag mus raws li txheej txheem,
nws cov cai kev kawm, cov kev pab txhawb thiab cov haujlwm, cov nqi pab them, lossis kev ntiav ua haujlwm.
Tus Menyuam Lub Npe: (Lub Npe, Npe Nruab Nrab, Lub Xeem) *
Your answer
Lub Npe Nyiam Hu:
Your answer
Hnub yug: *
MM
/
DD
/
YYYY
Qhov chaw yug:
Your answer
Txivneej los yog pojniam thaum yug:
Your answer
Niam Txiv/Tus Neeg Saib Xyuas Menyuam Lub Npe thiab Xeem: *
Your answer
Chaw Nyob:
Your answer
Xov tooj (hauv tsev thiab ntawmtes):
Your answer
Email:
Your answer
Xav tau txoj kev sib cuag (thov qhia tus xov tooj lossis email): *
Your answer
Txoj haujlwm:
Your answer
Tus Tswv Num:
Your answer
Xovtooj Ntawm Txoj Haujlwm:
Your answer
Niam Txiv/Tus Neeg Saib Xyuas Menyuam Lub Npe thiab Xeem:
Your answer
Chaw Nyob:
Your answer
Xov tooj (hauv tsev thiab ntawmtes):
Your answer
Email:
Your answer
Xav tau txoj kev sib cuag (thov qhia tus xov tooj lossis email): *
Your answer
Txoj haujlwm:
Your answer
Tus Tswv Num:
Your answer
Xovtooj Ntawm Txoj Haujlwm:
Your answer
Kho Rau Nqe Uas Tsim Nyog:
Leej twg nrog tus menyuam nyob?
Your answer
Leej twg yog tus neeg saib xyuas raug cai?
Your answer
Puas muaj ib tug neeg saib xyuas tus menyuam no?
Yog muaj, leeg twg yog tus saib xyuas tus menyuam no?
Your answer
Thaum twg?
Your answer
Isthmus Montessori Academy Public yeej mob siab saib xyuas kom muaj ntau hom haiv neeg tuaj tso npe rau ntawm Madison Area yam tsis muaj kev sib cais xws li ib haiv neeg, hais neeg tsawg, tsev neeg, txivneej los yog pojniam, kev nyiam coj li txivneej los yog pojniam, kev ntseeg, thiab neeg txom nyem. *Cov ntaub ntawv nram qab no yeej muaj txiaj ntsig zoo rau peb heev, tab sis tsuas yog ib yam xaiv qhia xwb. Yuav ceev zoo txhua cov ntaub ntawv kom tsis pub leeg twg paub.*
Kev ntseeg:
Your answer
Haiv neeg:
Your answer
Hom lus hais:
Your answer
Haiv neeg tsawg neeg keeb kwm
Your answer
Txivneej los yog Pojnim:
Your answer
Lwm hom lus hais:
Your answer
Lwm hom lus hais:
*Lub sijhawm pab saib xyuas yuav raug hloov
Xyoo Kawm: *
Theem: *
*IMA, Inc. muab ke saib xyuas cov menyuam me hnub nyoog 2 hlis – 3 xyoos, Kev Saib Xyuas Cov Menyuam Yaus Kawm 4K, thiab Kev Saib Xyuas Ua Ntej thiab Tom Qab rau cov menyuam kawm ntawv IMAP.
Kev kos rau ib kem plaub fab hauv qab no, Kuv tso cai rau IMAP xa kuv daim ntawv thov mus rau IMA, Inc.
Koj tau hnov txog IMAP zoo li cas?
Lwm lub tsev kawm ntawv uas tus menyuam mus kawm: (Npe, Chaw Nyob, Qhov Kev Pab lossis Qeb Kawm / Hnub
Your answer
Tus menyuam no puas muaj viv ncaus los yog kwv tij nus muag?
Yog muaj, lawv lub npe thiab hnub nyoog yog li cas?
Your answer
Cov hom phiaj uas koj muaj rau koj tus menyuam rau tom tsev kawm ntawv yog dab tsi?
Your answer
Qhov zoo thiab tus yeeb yam tshwj xeeb ntawm koj tus menyuam yog dab tsi?
Your answer
Yav dhau los koj puas tau paub zoo txog kev kawm ntawv qhia ntawv ntawm Montessori?
Yog tau, qhov twg thiab zoo li cas?
Your answer
Koj xav tias feem kev kawm ntawv qhia ntawv ntawm Montessori zoo li cas rau koj?
Yam muaj nuj nqi tseem ceeb tshaj plaws rau hauv koj tsev neeg yog dab tsi?
Your answer
*Kev xa Daim Ntawv Thov Tso Cai Nkag mus rau IMAP yuav tsis tuaj yeem lav lossis tsis tuaj yeem lees tias yuav muaj chaw seem rau koj tus menyuam.
Hnub: *
MM
/
DD
/
YYYY
Niam Txiv/Tus Neeg Saib Xyuas Menyuam Kos Npe: *
Your answer
Txhua cov ntaub ntawv nyob rau daim ntawv thov no raug ceev zoo tsis pub lee twg paub. Thov nias hauv qab no xa koj Daim Ntawv Thov Kev Txiav Txim Siab.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Isthmus Montessori Academy. Report Abuse - Terms of Service