งานบุคคล63
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ชื่อ *
ชุดข้อสอบ *
1. กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการ ศึกษา พ.ศ. 2550 เกิดจากกฏหมายตรงกับข้อใด *
1 point
2. กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการ ศึกษา พ.ศ. 2550 กําหนดให้ใครเป็นผู้กระจายอํานาจ *
1 point
3. กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการ ศึกษา พ.ศ. 2550 กําหนดให้กระจายอํานาจให้กับใคร *
1 point
4. กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการ ศึกษา พ.ศ. 2550 กําหนดให้กระจายอํานาจทั้งหมดที่ด้าน *
1 point
5. กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการ ศึกษา พ.ศ. 2550 กําหนดให้กระจายอํานาจข้อใด ไม่ถูกต้อง *
1 point
6. กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการ ศึกษา พ.ศ. 2550 กําหนดให้กระจายอํานาจ “ด้านการบริหารงานบุคคล” ตรงกับข้อใด *
1 point
7. กําหนดให้กระจายอํานาจ “ด้านการบริหารงานบุคคล” ตรงกับข้อใด *
1 point
8. กําหนดให้กระจายอํานาจ “ด้านการบริหารงานบุคคล” ตรงกับข้อใด *
1 point
9. กําหนดให้กระจายอํานาจ “ด้านการบริหารงานบุคคล” ตรงกับข้อใด *
1 point
10. กําหนดให้กระจายอํานาจ “ด้านการบริหารงานบุคคล” ตรงกับข้อใด *
1 point
11. กําหนดให้กระจายอํานาจ “ด้านการบริหารงานบุคคล” ตรงกับข้อใด *
1 point
12.การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา *
1 point
13. กําหนดให้กระจายอํานาจ “ด้านการบริหารงานบุคคล” ตรงกับข้อใด *
1 point
14. “แนวคิดการบริหารงานบุคคล” ในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ท่านควรยึด แนวคิด ตรงกับข้อใดมากที่สุด *
1 point
15 “การจัดบุคลากรในการปฏิบัติงานให้เหมาะสม” ในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหารสถาน ศึกษา ท่านควรดําเนินการ ตรงกับข้อใด *
1 point
16. “การจัดบุคลากรในการสอน” ในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ท่านควรดําเนิน การ ตรงกับข้อใดจึงจะเกิดผลดีที่สุด *
1 point
17. “ระบบอุปถัมภ์ (Patronage System)” ข้อใดไม่ถูกต้อง *
1 point
18. “ระบบคุณธรรม (Merit System)” ข้อใด ไม่ถูกต้อง *
1 point
19. “Competency” ตรงกับข้อใดในระบบคุณธรรม (Merit System) ในการบริหารงาน บุคคล *
1 point
20. “Equality of opportunity” ตรงกับข้อใดในระบบคุณธรรม (Merit System) ในการ บริหารงานบุคคล *
1 point
21. “Security” ตรงกับข้อใดในระบบคุณธรรม (Merit System) ในการบริหารงานบุคคล *
1 point
22. “Political Neutrality” ตรงกับข้อใดใน ระบบคุณธรรม (Merit System) ในการ บริหารงานบุคคล *
1 point
23. “ระบบตําแหน่ง (Position System)” ในการบริหารงานบุคคล ตรงกับข้อใด *
1 point
24. “Position Classification : PC” ระบบ ตําแหน่ง (Position System) ตรงกับข้อใด *
1 point
25. “Rang Classification : RC” ระบบตําแหน่ง (Position System) ตรงกับข้อใด *
1 point
26. “Academic Rang Classification :ARC” ระบบตาแหน่ง (Position System) ตรงกับ ข้อใด *
1 point
27. ก.พ. ได้กําหนด “การเรียงลําดับอาวุโสในระบบราชการไทย 5 ลําดับ” ตรงกับข้อใด *
1 point
28. “บําเหน็จความชอบ” ให้กับข้าราชการที่กระทําดี หรือปฏิบัติงานดีเด่นเป็นพิเศษตรง กับข้อใด *
1 point
29. “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้รับ ราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน งบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงิน เดือนในกระทรวงใด *
1 point
30. “ข้าราชการครู” พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2 พ.ศ. 2551) (ฉบับ 3 พ.ศ. 2553) ตรงกับใด *
1 point
31. “คณาจารย์” พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2 พ.ศ. 2551) (ฉบับ 3 พ.ศ. 2553) ตรงกับใด *
1 point
32. “บุคลากรทางการศึกษา” พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2 พ.ศ. 2551) (ฉบับ 3 พ.ศ. 2553) ตรงกับใด *
1 point
33. ความหมาย “วิชาชีพ” พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2 พ.ศ. 2551) (ฉบับ 3 พ.ศ. 2553) ตรงกับใด *
1 point
34. ความหมาย “หน่วยงานการศึกษา” พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2 พ.ศ. 2551) (ฉบับ 3 พ.ศ. 2553) ตรงกับใด *
1 point
35. “แหล่งการเรียนรู้ตามประกาศสํานักงานเขต” พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2 พ.ศ. 2551) (ฉบับ 3 พ.ศ. 2553) ตรงกับใด *
1 point
36. ข้อใดจัดเป็น “สถานศึกษา” พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2 พ.ศ. 2551) (ฉบับ 3 พ.ศ. 2553) *
1 point
37. ข้อใดไม่จัดเป็น“สถานศึกษา” พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2 พ.ศ. 2551) (ฉบับ 3 พ.ศ. 2553) *
1 point
38. ข้อใดเป็น “ส่วนราชการ” พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2 พ.ศ. 2551) (ฉบับ 3 พ.ศ. 2553) *
1 point
39. ข้อใดไม่ใช่ “หัวหน้าส่วนราชการ” ตาม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2 พ.ศ. 2551) (ฉบับ 3 พ.ศ. 2553) *
1 point
40. “คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” เรียกว่าอย่างไร *
1 point
41. จากข้อ 40 “เรียกโดยย่อ” อย่างไร *
1 point
41. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหน้าที่ ข้อใดถูกต้อง *
1 point
42. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหน้าที่ข้อใดถูกต้อง *
1 point
43. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและบริหารราชการในสานักงานคณะกรรมการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา *
1 point
44. ฐานะของเลขาธิการ ก.ค.ศ. ตรงกับข้อใด *
1 point
45. “สถานศึกษาขนาดเล็ก” ตรงกับข้อใด *
1 point
46. “สถานศึกษาขนาดใหญ่” ตรงกับข้อใด *
1 point
47. โรงเรียนมีนักเรียนจํานวน 300 คน “คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” ที่ได้รับ การแต่งตั้ง ตรงกับข้อใด *
1 point
48. “คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” วาระการดํารงตําแหน่ง ตรงกับข้อใด *
1 point
49. “คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” ว่างลงก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่ง ผู้ บริหารสถานศึกษา ต้องดําเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการ อย่างไร *
1 point
50. “คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” ครบวาระการดํารงตําแหน่ง ผู้บริหารสถาน ศึกษา ต้องดําเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการอย่างไร *
1 point
51. ผู้แทน “คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” ตรงกับข้อใด *
1 point
52.ผู้แทน “คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” ตรงกับข้อใด *
1 point
53. โรงเรียนมีนักเรียน จํานวน 300 คน ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิของ “คณะกรรมการสถาน ศึกษาขั้นพื้นฐาน” ที่ได้รับการแต่งตั้ง ตรงกับข้อใด *
1 point
54. โรงเรียนมีนักเรียน จํานวน 301 คน ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิของ “คณะกรรมการสถาน ศึกษาขั้นพื้นฐาน” ที่ได้รับการแต่งตั้ง ตรงกับข้อใด *
1 point
55. ข้อใดถูกต้อง เกี่ยวกับ “คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” ที่ได้รับการแต่งตั้ง *
1 point
56. ข้อใดถูกต้อง เกี่ยวกับ “คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” ที่ได้รับการแต่งตั้ง *
1 point
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy