แบบฟอร์มรายงานตัวก่อน/หลังสำเร็จการศึกษาบัณฑิต พสวท.
แบบฟอร์มรายงานตัวก่อน/หลังสำหรับการศึกษา และแจ้งความปรงสงค์เข้าบรรจุในหน่วยปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ผู้รับทุนต้องเตรียมไฟล์ดังต่อนี้
1. รูปถ่ายหน้าตรง (หากไม่มี สามารถถ่ายด้วยมือถือและอับโหลดได้) – จำเป็น
2. ใบปริญญาและใบรายงานผลการศึกษาระดับสูงสุด หรือหนังสือรับรองของมหาวิทยาลัยว่าสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาแล้ว
3. สำเนาหน้าปกและบทคัดย่อวิทยานิพนธ์
4. วิทยานิพนธ์ฉบับเต็มในรูปแบบไฟล์ดิจิตัล
5. ประวัติส่วนตัว-การศึกษา-อื่นๆ ในรูป Curriculum Vitae (CV) - จำเป็น
6. ลายเซ็นต์ (jpg) (สามารถเซ็นต์บนกระดาษและถ่ายรูปอับโหลดได้) – จำเป็น
7. Keyword งานวิจัยที่ศึกษา
1. ประวัติส่วนตัว
คำนำหน้า (ภาษาไทย) *
ชื่อ-สกุล(ภาษาไทย) *
คำนำหน้า (ภาษาอังกฤษ) *
ชื่อ-สกุล(ภาษาอังกฤษ) *
วัน/เดือน/ปี ที่เกิด *
MM
/
DD
/
YYYY
โทรศัพท์มือถือ *
E-mail *
ที่อยู่ (ที่สะดวกสำหรับติดต่อ) *
เข้ารับทุน พสวท. ตั้งแต่ระดับ *
ชั้นปีที่ *
สถานศึกษา *
ประเทศ *
สถานะปัจจุบัน *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms