Escola Ramon Pont - Inscripció al C.E. Unió 10 Terrassa (2019-20)
Enviar el formulari i documentació abans del 30/09/2019 (per començar a l'inici de temporada)
Email *
Dades del jugador/a
DNI *
Nom del jugador/a *
Primer cognom del jugador/a *
Segon cognom del jugador/a *
Data naixement *
MM
/
DD
/
YYYY
Escola o Institut on estudia *
Número CAT Salut *
(Exemple: GUPA1730705001) 14 dígits. Escriure sense espais. En cas de tenir un altre Mútua posar MUTUA000000000
Mútua
En cas de tenir un altre Mútua indicar quina (i número de mutualista si en disposeu)
Telèfon mòbil del jugador/a (si en té)
Si no en te no posar cap telèfon
E-mail del jugador/a (si en té)
Si no en te no posar cap mail
Adreça *
Número *
Pis *
Població *
Codi Postal *
Dades de la mare, pare, tutora o tutor legal.
Nom i cognoms de la mare, pare, tutora o tutor legal. *
Data naixement *
MM
/
DD
/
YYYY
DNI *
Telèfon de contacte *
Nom i cognoms de la mare, pare, tutora o tutor legal.
Data naixement
MM
/
DD
/
YYYY
DNI
Telèfon de contacte
Inscripció
Futbol Sala
Clear selection
Informació sanitària
Pateix alguna malaltia o al·lèrgia coneguda? *
Quina
Pren medicació? *
Quina
Equipació
Aneu amb cura alhora de triar la talla, un cop demanades no es podran fer canvis.
Talla samarreta *
Talla pantaló *
Altres dades
El jugador/a marxa sol/a a casa després dels entrenaments? *
Amb qui marxa? Nom i Cognoms
DNI
Telèfon de contacte
Observacions
Observacions
Informació pagament
Mitjançant l'enviament d'aquest formulari, el deutor/a (A: pare/mare o tutor/a legal que realitza la inscripció), autoritza al creditor L'eina Cooperativa (B) a enviar instruccions a l'entitat de (A) per carregar al seu compte i a (B) a l'entitat per a efectuar els càrrecs (pagaments recurrents) al seu compte seguint les instruccions de (B). Com a part de seus drets, (A) està legitimat al reemborsament per la seva entitat en els termes i condicions del contracte subscrit amb la mateixa. La sol·licitud de reemborsament s'ha d'efectuar dins de les vuit setmanes que segueixen a la data de càrrec en compte. Pot obtenir informació addicional sobre els seus drets en la seva entitat financera.
Dades bancàries IBAN *
Ha de començar per ES
Autorització per participar en l'activitat i acceptació política privacitat
Autoritzo al meu infant a que participi als entrenaments, partits i activitats que es realitzin en el Club Esportiu Unió 10 Terrassa programades amb l'Eina Cooperativa, SCCL durant la temporada 2019/20, a retornar l'equipació sencera a final de temporada o en el moment que causi baixa. També em comprometo a portar al meu fill/a als partits que no es disputin a casa, a mesura del possible. Confirmo que no pateix cap malaltia que li impedeixi participar i que accepto les condicions i política de privacitat establertes al final del formulari.
Autorització per participar en l'activitat i acceptació política privacitat *
Autorització mèdica
A ser intervingut /da quirúrgicament o prendre qualsevol decisió mèdica per part del corresponent equip mèdic en cas d’urgència.
Autorització mèdica *
Autorització imatge
El Club Esportiu Unió 10 Terrassa i l'Eina Cooperativa, SCCL disposem d’un espai web i participem a xarxes socials. En aquests mitjans s’hi poden publicar imatges o filmacions en les quals apareguin, individualment o en grup, jugadors i jugadores realitzant les activitats del Club. Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, el C.E. Unió 10 Terrassa i l'Eina Cooperativa, SCCL sol·licitem el consentiment als pares, mares o tutors legals per publicar imatges o vídeos on aparegui l'infant usuari/ària de les activitats o bé hi sigui clarament identificable.
Autorització imatge *
Documentació necessària imprescindible
Ens heu d'enviar al mail unio10terrassa@gmail.com la següent documentació (a l'assumpte del mail indicar el nom de l'escola i nom i cognoms del jugador/a):
- Fotocòpia del DNI del jugador/a vigent (dues cares)
- Foto recent mida carnet del jugador/a (amb fons blanc)
- Targeta sanitària del jugador/a o carnet de la Mútua
- Fotocòpia del DNI vigent de la mare/pare o tutor/a legal (dues cares)
Condicions del Servei
- Les quotes es carregaran al vostre compte de l’1 al 5 de cada mes mitjançant un rebut domiciliat per l'Eina Cooperativa, SCCL.
- El C.E. Unió 10 Terrassa i L’Eina Cooperativa, SCCL es reserven el dret d’anul·lar qualsevol activitat en cas que no s’arribi al nombre mínim de persones usuàries establerts a les condicions i/o informació facilitada, amb un pre-avís mínim de 1 setmana abans de l’inici de la lliga o en cas de força major, en el moment que es conegui.
- La baixa al club s’haurà de comunicar amb una setmana abans de l’acabament del mes en curs i per escrit a unio10terrassa@gmail.com
- La baixa fora del termini indicat no donarà dret a la devolució de la quota.
- No es retornarà la quota en cas de baixa puntual.
- En cas que es produeixi el retorn del rebut s’hauran d’abonar les despeses de gestió del rebut.
- Si la inscripció es fa quan ja ha iniciat el mes s’haurà d’assumir la quota sencera del mes en curs. En qualsevol cas, el C.E. Unió 10 Terrassa i l’Eina Cooperativa, SCCL cercaran la quota més beneficiosa per a la família.
- El C.E. Unió 10 Terrassa i L’Eina Cooperativa, SCCL declinen qualsevol responsabilitat que es pugui derivar en cas que la informació proporcionada sigui incorrecta, podent exercir les actuacions que es considerin oportunes en cas que es derivi alguna incidència del tipus que sigui fruit d’una informació incorrecta.
Política de Privacitat
Per a donar compliment al RGPD (UE) 2016/679 l'informem que l'entitat responsable del tractament de les dades és el C.E. Unió 10 Terrassa, la finalitat del tractament és gestionar la inscripció al Club i participació a les activitats del C.E. Unió 10 Terrassa programades amb l'Eina Cooperativa, SCCL i es realitza en base a la legitimació del seu consentiment explícit al realitzar l'enviament de la inscripció al servei.
El C.E. Unió 10 Terrassa no cedirà les dades proporcionades en aquest formulari, a excepció de, per al compliment d'obligacions legals:
- L'Eina Cooperativa, SCCL, entitat col·laboradora en la gestió del Club i programació d'activitats.
- Consell Esportiu del Vallès Occidental i/o la Federació Catalana de Futbol per tal de tramitar les llicències esportives.
- En cas que es realitzi alguna activitat conjuntament amb un altre entitat, es lliuraran les dades a l'entitat quan sigui estrictament necessari per la seva justificació.
- Personal sanitari en cas que el jugador/a hagi de ser atès en cas d'accident o lesió.
No es facilitaran les dades a cap altre entitat no citada en aquest apartat.
Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament i oposició dirigint-se a C.E. Unió 10 Terrassa al Carrer Salamanca, 31, 08227 Terrasa, email: unio10terrassa@gmail.com o davant l'autoritat de control (www.aepd.es).
Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a través d'aquest link https://goo.gl/nYH3L8
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy