แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อบัณฑิตวิทยาลัย
เพื่อนำข้อคิดเห็นมาปรับปรุงการทำงานของบัณฑิตวิทยาลัย
ส่วนที่ 1 สถานภาพทั่วไป
เพศ
อายุ *
Required
สถานภาพ *
Required
จำนวนครั้งของการขอรับบริการ *
Required
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย
การให้บริการด้านงานวิชาการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
งานหลักสูตรและการสอน เช่นการจัดการเรียนการสอน
การสอบเค้าโครง/วิทยานิพนธ์
การลงทะเบียนเรียน
งานวารสารและนำเสนอผลงานบทความวิชาการ
การตอบข้อซักถาม
การให้บริการด้านงานธุรการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
งานสารบัญ เช่น รับและส่งหนังสือ
งานประชุมต่าง ๆ
งานประสานงานในเรื่องต่าง ๆ
การใช้เวลาตามที่กำหนดไว้
การตอบข้อซักถาม
การให้บริการด้านการเงิน *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยเกินไป
มีขั้นตอนการเบิกจ่ายอย่างมีระบบ ชัดเจน
เบิกจ่ายด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
บริการด้วยความถูกต้อง สะดวกรวดเร็ว
การตอบคำถามให้คำชี้แจงเกี่ยวกับกับระเบียบการเงินได้ถุกต้องชัดเจน
การให้บริการด้านงานห้องประชุม ห้องเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม
ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
การประสานงานเพื่อให้บริการ
สภาพห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ
ความชัดเจน ความเข้าใจในข่าวประชาสัมพันธ์
การแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ด้านการเรียนการสอน
การแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ด้านกิจกรรมของบัณฑิตวิทยาลัย
การรับทราบในข่าวประชาสัมพันธ์
ความสะดวกในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รูปแบบสื่่อประชาสัมพันธ์
ด้านการให้บริการของบุคลากร *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
มีความรู้ ความสามารถในงานที่รับผิดชอบ
การแต่งกายที่เหมาะสม
การพูดจาไพเราะสุภาพ
การเอาใจใส่ กระตืนรือรัน มีความพร้อมในการให้บริการ
ตอบคำถาม/ให้บริการอย่างถูกต้องตรงประเด็น และสามารถแก้ปัยหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
ระยะเวลาในการให้บริการ
ให้บริการอย่างเสมอภาค
ด้านสิ่งแวดล้อมและสถานที่ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
มีป้ายบอกสถานที่ตั้งของบัณฑิตวิทยาลัยอย่างชัดเจน
มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ เช่นมีที่พักผ่อน มีบริการน้ำดิ่ม ห้องน้ำสะอาด
มีห้องสมุดวิทยานิพนธ์สืบค้นข้อมูล
บรรยากาศในบริเวณพื้นที่รอบสำนักงานบัรฑิตวิทยาลัย
มีป้ายแนะนำปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ บุคลากร บอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ข้อเสนอแนะ
ขอบคุณคะสำหรับคำตอบของท่าน
บัณฑิตวิทยาลัยได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้วคะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy