แบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์
แบบประเมินนี้เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ คือ “บัณฑิตสำนึกดี มีความรู้คู่คุณธรรม นำชุมชนพัฒนา” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ มรภ.บร. ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.1 (สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 16.1) โดยต้องประเมินจากความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงขอความกรุณาให้ท่านส่งแบบสอบถามนี้คืนกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 จักเป็นพระคุณยิ่ง
ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากท่านโดยทำเครื่องหมาย ลงในช่อง  ที่ตรงกับความเป็นจริงหรือความพึงพอใจของท่านมากที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
2. นักศึกษากำลังศึกษาอยู่ที่ชั้นปี ปริญญาตรี
3. สังกัดคณะ
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจการดำเนินงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ และและจุดเน้น จุดเด่น (เอกลักษณ์) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ท่านคิดว่าการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ในประเด็นต่อไปนี้ในระดับใด
1. มหาวิทยาลัยมีแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาให้นักศึกษา สำนึกดี มีความรู้คู่คุณธรรม นำชุมชนพัฒนา
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคลากร มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมตามอัตลักษณ์
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. นักศึกษาและบัณฑิตมีคุณลักษณะที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับหรือได้รับการยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาติด้านวิชาการและด้านคุณธรรมจริยธรรม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
6. การติดตามผลบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยจากการสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต
น้อยที่สุด
มากที่สุด
7. มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms