แบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์

แบบประเมินนี้เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ คือ “บัณฑิตสำนึกดี มีความรู้คู่คุณธรรม นำชุมชนพัฒนา” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ มรภ.บร. ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.1 (สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 16.1) โดยต้องประเมินจากความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงขอความกรุณาให้ท่านส่งแบบสอบถามนี้คืนกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 จักเป็นพระคุณยิ่ง
ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากท่านโดยทำเครื่องหมาย ลงในช่อง  ที่ตรงกับความเป็นจริงหรือความพึงพอใจของท่านมากที่สุด

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจการดำเนินงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ และและจุดเน้น จุดเด่น (เอกลักษณ์) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

  ท่านคิดว่าการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ในประเด็นต่อไปนี้ในระดับใด
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question