Ankieta nt. zainteresowania Funduszem InvestEU przez instytucje finansowe
Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej realizuje badanie, którego celem jest identyfikacja zakresu i skali zainteresowania polskich instytucji finansowych nowym programem Komisji Europejskiej, oferującym w latach 2021-2027 gwarancje UE w ramach Funduszu InvestEU. Więcej informacji na temat programu na stronie: https://instrumentyfinansoweue.gov.pl/investeu-2/.

Przedmiotem badania jest określenie potrzeb i barier w zakresie finansowania celów Programu: małych i średnich przedsiębiorstw, badań naukowych, innowacji i cyfryzacji, zrównoważonej infrastruktury, a także inwestycji społecznych i umiejętności.

Ankieta ma charakter anonimowy, a wyniki na podstawie zebranych danych prezentowane będą wyłącznie w formie zbiorczego zestawienia.
1. Czy aktualnie dostępna oferta gwarancji portfelowych (np.: gwarancje de minimis, gwarancje COSME, EaSI, InnovFin, Kreatywna Europa) lub mechanizmów podziału ryzyka (np.: sekurytyzacja) w instytucjach rozwojowych w Państwa opinii jest wystarczająca? *
2. Jakiego rodzaju podmioty powinny zostać objęte preferencjami w zakresie zabezpieczenia gwarancyjnego w celu zwiększenia skali akcji kredytowej w Państwa instytucji: *
Tak
Nie
Nie mam zdania
Mid-cap’y (przedsiębiorstwa do 3000 zatrudniownych)
Large-cap’y (przedsiębiorstwa o liczbie zatrudniownych 3000 i powyżej)
Startup’y
Mikrofirmy
Jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty, których organem założycielskim są samorządy terytorialne
Inne
3. Jakiego rodzaju obszary tematyczne, w tym nowe w stosunku do dotychczasowej oferty gwarancyjnej, a jednocześnie takie, które będą dostępne w ramach InvestEU, byłyby wskazane w celu zwiększenia skali akcji kredytowej w Państwa instytucji: *
Tak
Nie
Nie mam zdania
Finansowanie MSP
Finansowanie mikroprzedsiębiorczości
Finansowanie start’upów
Transport
Energetyka
Łączność cyfrowa
Gospodarka obiegu zamkniętego
Badania, rozwój i innowacje, transfer wyników badań naukowych
Cyfryzacja, automatyzacja i robotyzacja przedsiębiorstw
Infrastruktura społeczna (np.: placówki edukacyjne, zdrowotne, opiekuńcze, kulturalne)
Kształcenie i szkolenia pracowników
Inne
4. Jakie formy preferencyjnych instrumentów finansowych w ramach InvestEU są w Państwa opinii najbardziej adekwatne tj. zgodne z oczekiwaniami odbiorców w zależności od obszaru tematycznego (proszę wybrać jeden instrument w ramach jednego obszaru tematycznego)? *
Gwarancje portfelowe
Blending facility*
Inwestycje kapitałowe
Finansowanie MSP
Finansowanie mikroprzedsiębiorczości
Finansowanie start’upów
Transport
Energetyka
Łączność cyfrowa
Gospodarka obiegu zamkniętego
Badania, rozwój i innowacje, transfer wyników badań naukowych
Cyfryzacja, automatyzacja i robotyzacja przedsiębiorstw
Infrastruktura społeczna (np.: placówki edukacyjne, zdrowotne, opiekuńcze, kulturalne)
Kształcenie i szkolenia pracowników
Inne
* Blending facility (tj. finansowanie ze środków własnych wraz z dotacją ze środków publicznych na częściową spłatę zadłużenia)
5. Jakiego rodzaju produkty, oferowane przez Państwa instytucje powinny być kwalifikowalne do objęcia gwarancją w ramach InvestEU (proszę zaznaczyć właściwe)? *
Required
6. Jakie są preferowane przez Państwa instytucję narzędzia podziału ryzyka w celu zwiększenia skali akcji kredytowej w Państwa instytucji (proszę wskazać trzy najistotniejsze i przypisać im odpowiednie wartości od 1 do 3, gdzie 1 oznacza najwyższy priorytet)? *
Gwarancje portfelowe bez limitu wypłat (uncapped)
Gwarancje portfelowe z limitem wypłat (capped)
Sekurytyzacja
Blending facility
Kapitał na dokonywanie inwestycji w przedsiębiorstwach
Priorytet 1.
Priorytet 2.
Priorytet 3.
7. Jakie właściwości instrumentów podziału ryzyka są najważniejsze i wpływają na decyzję w Państwa instytucji o przystąpieniu do współpracy w celu skorzystania z nich (proszę wskazać trzy najistotniejsze i przypisać im odpowiednie wartości od 1 do 3, gdzie 1 oznacza najwyższy priorytet)? *
Istotna i nieograniczona ochrona przed ryzykiem
Zmniejszenie wymogów kapitałowych
Łagodzenie wewnętrznych koncentracji dot. poszczególnych dłużników i/lub sektorów
Ograniczania restrykcji wynikających z wewnętrznej polityki ryzyka
Wdrażanie na zasadzie pełnej delegacji**
Priorytet 1.
Priorytet 2.
Priorytet 3.
** Pełna delegacja oznacza odpowiedzialność instytucji udzielającej finansowania w zakresie udzielania, monitorowania, restrukturyzacji i windykacji pożyczek/ kredytów objętych instrumentem podziału ryzyka.
8. Czy Państwa instytucja współpracuje obecnie z instytucjami rozwoju (np.: Bank Gospodarstwa Krajowego, Europejski Fundusz Inwestycyjny, Europejski Bank Inwestycyjny) w zakresie gwarancji portfelowych lub innych instrumentów podziału ryzyka? *
Required
9. Jaką instytucję finansową Pan/ Pani reprezentuje? *
10. Czy rozważacie Państwo skorzystanie z usług KPK ws. InvestEU? *
11. Jakiego rodzaju wsparcie ze strony KPK IF PUE byłoby pomocne dla Państwa w przyszłości? *
Required
12. Jak Państwo oceniacie jakość obsługi KPK w zakresie instrumentów finansowych UE (ocena 1 - bardzo źle, 5- bardzo dobrze) *
bardzo źle
bardzo dobrze
Dziękujemy za wypełnienie ankiety i poświęcony czas!
W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu pod adresem programy@zbp.pl.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy