ૐ BERO AF MEDLEMSKAB ૐ (Membership on hold)
Ønsker du at sætte dit medlemskab i bero, kan du skrive det herunder.
HUSK at du skal skrive det her SENEST 7 dage før beroen skal starte.
ૐ Du kan sætte i bero fra 3 uger og op til 4 mdr.

(If you would like to put your membership on hold, just fill out this form.
NOTE you have to fill out this form at least 7 days before the start day.)
ૐ You can put on hold from 3 weeks and up to 4 months.
Email address *
FORNAVN + EFTERNAVN (Full name ) *
Your answer
START DATO FOR BERO (Start date)  *
MM
/
DD
/
YYYY
SLUT DATO FOR BERO (End date) *
MM
/
DD
/
YYYY
Tak for at være en del af DoYoga. /Anna-Sophia
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of DoYoga.dk. Report Abuse