ૐ BERO AF MEDLEMSKAB ૐ (Membership on hold)
JEG HAR EN STOR BØN:
Jeg vil bede dig om at overveje om det er nødvendigt for dig at sætte i bero for 199/299 kr/mdr.
For hvis bare en mindre del gør, risikerer vi at måtte lukke DoYoga helt ned. Vi kan ikke overleve hvis en del sætter i bero eller udmelder sig. Ikke til 199 kr/mdr.

Vi har nu både Online Yoga på: www.doyoga.dk/online-yoga/
(Koden er: mitdoyoga)
Her er over 15 videoer med alt fra Yin, Hatha og Vinyasa... til Strala, Power-Yoga og Kundalini.

Derudover har vi en gruppe på Facebook med Live-stream Yoga hver dag:

Både online-yoga og live-stream yoga er kun for medlemmer, så du nu, selvom du skal blive hjemme, kan lave din daglige yoga og måske endda prøve nye timer, du ikke har prøvet før.

Så jeg håber du vil støtte op og beholde dit medlemskab, uanset om du kommer til yoga eller ej i den kommende periode

♥️♥️
Anna-Sophia

-----------

Ønsker du at sætte dit medlemskab i bero, kan du skrive det herunder.
HUSK at du skal skrive det her SENEST 14 dage før beroen skal starte.
ૐ Du kan sætte i bero fra 3 uger og op til 4 mdr.

(If you would like to put your membership on hold, just fill out this form.
NOTE you have to fill out this form at least 14 days before the start day.)
ૐ You can put on hold from 3 weeks and up to 4 months.
Email address *
FORNAVN + EFTERNAVN (Full name ) *
Your answer
START DATO FOR BERO (Start date)  *
MM
/
DD
/
YYYY
SLUT DATO FOR BERO (End date) *
MM
/
DD
/
YYYY
Tak for at være en del af DoYoga. /Anna-Sophia
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of DoYoga.dk. Report Abuse