Student EL Civics Survey For 2022 - 2023
Please review the list of EL Civics topics below for the next school year. Mark "Highly Interested", "Somewhat Interested", "Not Interested" .
Por favor revise la lista de temas de Civics EL abajo para el próximo año escolar. Marque "Muy interesado", "Algo interesado", "No interesado".
Vui lòng xem lại danh sách của các chủ đề EL Civics được liệt kê bên dưới cho năm học tới. Đánh dấu "Rất Quan Tâm", "Hơi Quan Tâm", "Không Quan Tâm".

Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. Computer - use Zoom, email, and internet - identify apps / Computadoras – usar Zoom, correo electrónico, e internet – identificar aplicaciones/ Máy vi tính - sử dụng Zoom, email, và mạng  - xác định các ứng dụng *
2. Education  - set goals, explore careers, and find training/ Educación – establecer metas, explorar careras, encontrar entrenamiento/ Giáo dục - đặt mục tiêu, khám phá nghề nghiệp, và tìm kiếm đào tạo *
3. Employment – get a job, keep a job, get a better job/ Empleo – conseguir un trabajo, conservar un trabajo, conseguir un trabajo mejor/ Việc làm - tìm việc làm, duy trì việc làm, tìm việc làm tốt hơn *
4. Community Resources - get services at DMV, find community activities for adults & children/ Recursos de la Comunidad – Obtener servicios en el DMV, encontrar actividades de la comunidad para adultos y niños/ Nguồn thông tin cộng đồng - các dịch vụ hỗ trợ tại DMV, tìm các hoạt động cộng đồng cho người lớn và trẻ em *
5. Health Resources – learn about good nutrition, where to find health clinics/ Recursos Humanos – aprender de la buena nutrición, donde encontrar clínicas de salud - Nguồn thông tin sức khỏe - tìm hiểu về chế độ dinh dưỡng tốt, tìm phòng khám sức khỏe ở đâu *
6. Diversity – learn about different cultures/ Diversidad – aprender sobre diferentes culturas/ Đa văn hóa - tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau *
7. US Government & Law-prepare for Citizenship/ Gobierno y leyes de EE. UU.  - preparar para la ciudadanía/ Luật pháp & Chính phủ Hoa Kỳ - chuẩn bị cho nhập tịch *
Submit
Clear form
This form was created inside of Garden Grove Unified School District. Report Abuse