MAPIO GWEITHGAREDDAU CELFYDDYDOL CYMRAEG
Fel rhan o uchelgais Cyngor Celfyddydau Cymru i ddatblygu gweledigaeth gynaliadwy ar gyfer y Gymraeg, mae’r Cyngor yn ymgymryd â phrosiect i fapio’r gweithgarwch celfyddydol yn y Gymraeg er mwyn creu darlun cyflawn a chyfredol o’r hyn sy’n digwydd yng Nghymru ben-baladr.

Pwrpas yr ymchwil hwn yw canfod y lefelau presennol o weithgarwch celfyddydol yn y Gymraeg sy'n digwydd ledled Cymru, gan ganolbwyntio ar weithgarwch nad yw'n cael ei ariannu ar hyn o bryd gan y Cyngor a rhoi argymhellion i’r Cyngor am y ffordd ymlaen yn unol â’i amcanion. Y gobaith yw bydd canfyddiadau’r gwaith hwn yn darparu sylfaen gadarn o wybodaeth y gellir adeiladu arno’n strategol at y dyfodol.

Bydd y wybodaeth a fydd yn cael ei chasglu yn arwain at argymhellion i Gyngor y Celfyddydau eu hystyried.

Gallai’r adroddiad terfynol gael ei gyhoeddi ar wefan Cyngor Celfyddydau Cymru a'i rannu â phartneriaid a rhanddeiliaid allweddol er mwyn gweithredu unrhyw argymhellion. Caiff pob dyfyniad ei gynnwys yn yr adroddiad yn ddienw.

Ticiwch y blychau isod i nodi eich caniatâd i'r wybodaeth yma gael ei chynnwys yn yr adroddiad ac i gynrychiolwyr y Cyngor gysylltu â chi i drafod gweithredu unrhyw argymhellion.

Bydd yr holl ddata personol, fel y'i diffinnir gan Ddeddf Diogelu Data 2018, yn cael ei brosesu yn unol â'n polisi preifatrwydd.
Cydsyniaf i'm henw gael ei gyhoeddi fel cyfrannwr at yr adroddiad yma *
Cydsyniaf i gynrychiolwyr y Cyngor gysylltu â mi i drafod gweithredu unrhyw argymhellion *
Cydsyniaf i chi gysylltu a mi i gael wybodaeth pellach / i gael fy nghynnwys fel astudiaeth achos fel rhan o’r adroddiad mapio *
Ydych chi'n ymateb ar ran sefydliad (ticiwch y blwch cywir) ?
Preifat
Cyhoeddus
Gwirfoddol
Ydw
Ydych chi'n ymateb ( ticiwch y blwch cywir) fel... ?
Os "arall" nodwch beth
Your answer
Enw Unigolyn (os yn berthnasol)
Your answer
Enw eich sefydliad ( os yn berthnasol)
Your answer
Rôl (o fewn y sefydliad) os yn berthnasol
Your answer
Cyfeiriad e-bost *
Your answer
Rhifau ffôn
Your answer
Cod Post *
Your answer
Eich sector (Rhowch dic yn y blwch sydd fwyaf priodol i chi)
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy