แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
คำชี้แจง แบบสอบถามนี้จัดทำเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อนำผลการประเมินมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขี้น
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1. เพศ *
1.2. อายุ *
1.3. วุฒิการการศึกษาสูงสุด *
1.4. สถานภาพ *
1.5. เขตพื้นที่ที่รับบริการ/หน่วยงานที่ท่านไปใช้บริการ *
1.6. ท่านติดต่อขอใช้บริการกองนโยบายและแผนจากกลุ่มงานใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่ให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่พึงพอใจ
ไม่แสดงความคิดเห็น
ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น
ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว
ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
2.2. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่พึงพอใจ
ไม่แสดงความคิดเห็น
การให้บริการเป็นระบบและมีขั้นตอน (Flow chart) ที่ชัดเจน
การให้ข้อมูล/รายละเอียดชัดเจนและเข้าใจง่าย
มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม
แบบฟอร์มเข้าใจง่ายและสะดวกในการกรอกข้อมูล
2.3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่พึงพอใจ
ไม่แสดงความคิดเห็น
เครื่องมือ อุปกรณ์ เหมาะสม เพียงพอต่อการให้บริการ
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการให้บริการ
มีจำนวนช่องทางในการให้บริการเพียงพอ
2.4. ด้านผลจากการให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่พึงพอใจ
ไม่แสดงความคิดเห็น
ได้รับการบริการที่ตรงกับความต้องการ (ความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา)
ได้รับบริการที่เป็นประโยชน์
มีช่องทางในการรับฟังข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน
มีการจัดการข้อร้องเรียนตามข้อเสนอแนะ(ถ้าเคยมารับบริการตั้งแต่ 1 ครั้งขึ้นไป)
Clear selection
ตอนที่ 3 จุดเด่น / ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง การให้บริการ
3.1. จุดเด่นของการให้บริการ
3.2. ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการให้บริการ
ความพึงพอใจในภาพรวม *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่พึงพอใจ
ไม่แสดงความคิดเห็น
สรุปความพึงพอใจในภาพรวม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Rajamangala University of Technology Tawan-ok. Report Abuse