แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "Computer-Aided Design for Beginners" วันที่ 2 เมษายน 2566

     โครงการ Mahidol Medical Robotics Platform for Thailand Capacity Building เป็นโครงการเชิงบูรณาการเพื่อสร้างบุคลากรและเพิ่มขีดความสามารถทางด้านหุ่นยนต์ทางการแพทย์ของประเทศไทย ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงทางด้าน Digital Technology Disruption และการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ทำให้ความสนใจและความชัดเจนของศักยภาพและโอกาสความจำเป็นในการนำระบบ AI, Robotics และ Automotion เข้ามาใช้ร่วมในการบริการทางการแพทย์ เป็นที่ประจักษ์และเพิ่มมูลค่าเป็นอย่างยิ่ง นำไปสู่ความสนใจและศาสตร์แห่งอนาคตคือ "หุ่นยนต์ทางการแพทย์" (Medical Robotics)

     ในการนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้แบบผสมผสานระดับนักศึกษาและระดับบุคลากรทั้ง นักศึกษา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา สาขาแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำบัด และสัตวแพทยื เป็นต้น

     ศูนย์เครือข่ายวิจัยประยุกต์ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์และชีวการแพทย์ (BART LAB) จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานระดับนักศึกษา จากสาขาวิชาผสมผสาน ผ่านกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ณ University-Industry MakerSpace ศูนย์เครือข่ายวิจัยประยุกต์ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์และชีวการแพทย์ (BART LAB) Innogineer Studio MakerSpace ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล โดยกิจกรรมนี้จะสามารถพัฒนาทักษะของนักศึกษาและบุคลากรเพื่อต่อยอดในการพัฒนาหุ่นยนต์ทางการแพทย์ต่อไป

     ศูนย์เครือข่ายวิจัยประยุกต์ ฯ (BART LAB) จึงเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโดยการกรอกข้อมูลผ่าน Google Form โดยมีรายละเอียดดังนี้

ระยะเวลาการอบรม  :  วันที่ 18 มีนาคม 2566  เวลา  8.30 - 16.30 น.

สถานที่จัดอบรม  :  แพทยศาสตร์โรงพยาบาลศิริราช

วิทยากร  :  คุณพิทวัส ทิวทิพย์สกุล

                  วิศวกรด้านหุ่นยนต์ทางการแพทย์ ศูนย์เครือข่ายวิจัยประยุกต์ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์และชีวการแพทย์

เปิดรับสมัคร  :  วันนี้ - 31 มีนาคม 2566

***รับสมัครผู้เข้าร่วมการอบรมแบบ Onsite จำนวน 20 คน เท่านั้น ***

- นิสิต นักศึกษา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือสาขาแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 20 คน

รายละเอียด :  รายละเอียดกิจกรรม

Link การอบรมออนไลน์ : 

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mce22b701796e996b1f55ca2599db3b8c

หมายเหตุ

- ทางผู้จัดงานจะมีการใช้ข้อมูล เช่น ภาพถ่าย, การบันทึกวิดีโอ ในระหว่างการจัดอบรม เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการของศูนย์เครือข่ายวิจัยประยุกต์ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์และชีวการแพทย์  (BART LAB) ต่อไป

- ทางผู้จัดจะแจ้งผลผู้ได้รับการคัดเลือกในการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ภายในวันที่ ทางช่องทางอีเมลที่ท่านใช้ในการลงทะเบียน

- ท่านที่ได้รับการคัดเลือกการอบรม หากไม่สะดวกเข้าร่วมการอบรมตามวันและเวลาดังกล่าว ทางผู้จัดการอบรมไม่อนุญาตโอนสิทธิ์ไปให้บุคคลอื่น ๆ โดยทางผู้จัดการอบรมขอสงวนสิทธิ์ให้กับท่านที่ลงทะเบียนที่ติดสำรองในลำดับถัดไป

Sign in to Google to save your progress. Learn more
ศูนย์เครือข่ายวิจัยประยุกต์ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์และชีวการแพทย์ (BART LAB) ให้ความสำคัญกับข้อมูลความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน จึงขอความยินยอมจากท่านในการเก็บรวมรวบข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ  E-mail เบอร์โทรศัพท์ ฯลฯ เพื่อใช้ในการลงทะเบียน และเป็นประโยชน์ต่อการติดต่อประสานงานในกิจกรรมนี้เท่านั้น และไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังภายนอก ศูนย์เครือข่ายวิจัยประยุกต์ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์และชีวการแพทย์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

Center for Biomedical and Robotics Technology (BART LAB) respects the privacy of all participants. therefore requesting your consent to collect personal information such as name, e-mail address, telephone number, etc., to be used for registration. And useful for coordinating in this activity only And no personal information is disclosed to outside.
*
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy