Dotazník pre učiteľov SJSL gymnázií s 8-ročným štúdiom s VJM

Úloha Štátneho pedagogického ústavu Sledovanie úrovne vyučovania slovenského jazyka v základných a stredných školách
s vyučovacím jazykom maďarským sa rieši v súlade s Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 196 zo dňa 17. 3. 2010 a s úlohou č. 22-4 z 22. porady vedenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 24. novembra 2011.
Dotazník je určený učiteľom SJSL gymnázií s 8-ročným štúdiom s vyučovacím jazykom maďarským a poslúži aj pri revízii ŠVP a obsahu vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra na sekundárnom stupni vzdelávania.
Jeho prostredníctvom by sme chceli získať vybrané údaje a relevantné podklady o vyučovaní slovenského jazyka a slovenskej literatúry. V dotazníku sa nachádzajú otázky rôzneho typu. Pri niekoľkých otázkach očakávame konkrétne údaje, resp. vyjadrenie sa vo forme krátkych odpovedí. V závere vám poskytujeme širší priestor na prípadné ďalšie poznámky, názory, návrhy a pripomienky. Vaše osobné názory budú podkladom výlučne pre výskumné účely.

Prosíme, aby dotazník vyplnili predovšetkým učitelia, ktorí v školskom roku 2012/2013 vyučovali slovenský jazyk a slovenskú literatúru, resp. v období posledných piatich školských rokov, t. j. od šk. r. 2008/2009, vyučovali uvedený učebný predmet v ročníkoch gymnázia s 8-ročným štúdiom s vyučovacím jazykom maďarským.

Za spoluprácu vopred ďakujeme.
PaedDr. Anita Halászová a Mgr. Andrea Döményová

Vysvetlivky a skratky:

SJ – slovenský jazyk
SL – slovenská literatúra
SJSL – slovenský jazyk a slovenská literatúra
VJM – vyučovací jazyk maďarský
ŠVP – Štátny vzdelávací program
SŠ – stredná škola
SOŠ – stredná odborná škola
G – gymnázium so 4-ročným štúdiom
OGY – gymnázium s 8-ročným štúdiom
roč. – ročník
šk. rok – školský rok
min. – minimum
max. – maximum

  Údaje o respondentovi

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question