แบบทดสอบปลายภาคเรียน 2/2558 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายวิชา การออกแบบเว็บเพจเบื้องต้น รหัสวิชา ง30223 คำชี้แจง คลิกเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด จำนวน 30 ข้อ
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  4. จากภาพด้านล่าง ส่วนใดที่บอกเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นเว็บเซอร์เวอร์ (Web Server) คือส่วนใด

  Captionless Image
  This is a required question

  5.จากภาพด้านล่าง ส่วนใดบอกประเทศที่ตั้งของเว็บไซด์

  Captionless Image
  This is a required question

  6.จากภาพด้านล่าง ส่วนใดบอกชื่อโดเมนเนมของเว็บไซด์

  Captionless Image
  This is a required question

  7.จากภาพด้านล่าง ส่วนใดบอกประเภทของเว็บไซด์

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  15. จากภาพ เป็นไอคอนของโปรแกรมใด

  Captionless Image
  This is a required question

  16. จากภาพ เป็นมุมมองการทำงาานของโปรแกรม Dreamweaver แบบใด

  Captionless Image
  This is a required question

  17. จากภาพ เป็นมุมมองการทำงาานของโปรแกรม Dreamweaver แบบใด

  Captionless Image
  This is a required question

  18.จากภาพ เป็นมุมมองการทำงาานของโปรแกรม Dreamweaver แบบใด

  Captionless Image
  This is a required question

  19. จากภาพ เป็นมุมมองการทำงาานของโปรแกรม Dreamweaver แบบใด

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question

  21. จากภาพ ข้อใดกำหนดโฟลเดอร์ที่เก็บเว็บไซด์

  Captionless Image
  This is a required question

  22. จากภาพ ข้อใดตั้งชื่อเว็บไซด์

  Captionless Image
  This is a required question

  23. จากภาพ ข้อใดกำหนดโฟลเดอร์สำหรับจัดเก็บรูปภาพ

  Captionless Image
  This is a required question

  24. จากภาพ ข้อใดกำหนดชื่อที่อยู่ของเว็บไซด์

  Captionless Image
  This is a required question

  25. จากแถบเครื่อง Properties กำหนดสีของตัวอักษรที่หมายเลขใด

  Captionless Image
  This is a required question

  26. จากแถบเครื่อง Properties กำหนดแบบตัวอักษรที่หมายเลขใด

  Captionless Image
  This is a required question

  27. จากแถบเครื่อง Properties กำหนดขนาดอักษรที่หมายเลขใด

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question