Rozhodnutie č.2: Ľudia
Prihláška na školenie v rámci akadémie vnútrofiremného rastu Ako NALADIŤ firmu na RAST a pracovať MENEJ, ktoré sa uskutoční v piatok dňa 12.4.2019 v priestoroch RPIC Prešov. Prihlásiť sa je potrebné do 10.4.2019. Účasť je bez poplatku.
Názov firmy *
Your answer
Adresa firmy
Your answer
Oblasť podnikania *
Your answer
Web stránka spoločnosti
Your answer
Meno a priezvisko účastníka 1, titul *
Your answer
e-mail účastníka 1 *
Your answer
tel. účastníka 1 *
Your answer
Môj odkaz/výzva/požiadavka pre ostatných účastníkov podujatia
(Bude vytlačené na Vašej menovke a napomôže tak osloviť správneho partnera. Uveďte napr.: Hľadám dodávateľa ..., odberateľa .... partnera ...., niekoho kto by nám vyrobil ...., kto má kontakty na ....., kto by dokázal vyriešiť ...., a pod. Zaujímam sa o to ako motivovať zamestnancov/dostať naše podnikanie na web/...... )
Your answer
Meno a priezvisko účastníka 2, titul
Your answer
e-mail účastníka 2
Your answer
tel. účastníka 2
Your answer
Môj odkaz/výzva/požiadavka pre ostatných účastníkov podujatia
(Bude vytlačené na Vašej menovke. Uveďte napr.: Hľadám dodávateľa ..., odberateľa .... partnera ...., niekoho kto by nám vyrobil ...., kto má kontakty na ...., kto by dokázal vyriešiť ...., a pod. Zaujímam sa o to ako motivovať zamestnancov/dostať naše podnikanie na web/...... )
Your answer
Meno a priezvisko účastníka 3, titul
Your answer
e-mail účastníka 3
Your answer
tel. účastníka 3
Your answer
Môj odkaz/výzva/požiadavka pre ostatných účastníkov podujatia
(Bude vytlačené na Vašej menovke. Uveďte napr.: Hľadám dodávateľa ..., odberateľa .... partnera ...., niekoho kto by nám vyrobil ...., kto má kontakty na ....., kto by dokázal vyriešiť ...., a pod. Zaujímam sa o to ako motivovať zamestnancov/dostať naše podnikanie na web/...... )
Your answer
Toto je moja/naša záväzná prihláška na školenie. Som si vedomý/á, že ak sa podujatia nezúčastním a nepošlem náhradníka, bude firme fakturovaný sankčný poplatok za neúčasť 50 eur s DPH/osoba/podujatie na úhradu výdavkov spojených s prípravou podujatia. *
Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov *
V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení spracúva prevádzkovateľ, ktorým je Regionálne poradenské a informčné centrum Prešov (ďalej len „RPIC Prešov“), so sídlom Raymanova 9, 080 01 Prešov, IČO: 31950507, osobné údaje uvedené v prihláške vyššie za účelom účasti na vyššie uvedenej akcii ( seminár, workshop, biznis raňajky, exkurzia, konzultačný deň a pod. ) RPIC Prešov (ďalej len „Akcia“) po dobu 10 rokov. Osobné údaje sú poskytnuté od tretej osoby, ktorá dotknutú osobu ( ktorej sa poskytuje táto informácia ) na vyššie uvedenú Akciu prihlásila a je uvedená pod prihlasovacím údajom „Názov spoločnosti". Osobné údaje sú poskytnuté v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, emailový kontakt a sú spracúvané na základe plnenia zmluvného vzťahu s treťou osobou ( prihláška na Akciu ). Získané údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. RPIC Prešov týmto prehlasuje, že nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie. Na základe písomnej žiadosti máte právo: žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov; namietať spracúvanie svojich osobných údajov a ich prenosnosť ; podať návrh na začatie konania na úrade na ochranu osobných údajov SR. Dotknutá osoba vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté slobodne. Zároveň týmto udeľujem súhlas so zaradením mojej elektronickej adresy do databázy RPIC Prešov a so zasielaním informácií o jej aktivitách a tiež súhlas na vyhotovenie a použitie obrazových snímok z Akcie s cieľom zdokumentovania činnosti prevádzkovateľa v súvislosti s touto Akciou.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service