แบบสอบถามความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ www.carit.rmutk.ac.th

สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์ เพื่อให้ทางหน่วยงานสามารถนำข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์สำนักวิทยบริการฯ

  ความหมายของระดับความพึงพอใจมีดังนี้ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
  ภาษาเข้าใจง่าย กระชับ อธิบายชี้แจงข้อมูลได้ชัดเจน
  ข้อมูลเป็นปัจจุบันและถูกต้อง
  ข้อมูลที่นำเสนอครบถ้วนตรงกับความต้องการ
  Please enter one response per row
  ความเร็วในเข้าถึงหน้าเว็บเพจ
  ใช้งานง่ายและสะดวกในการค้นหาข้อมูล
  ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บไซต์
  ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่น
  Please enter one response per row
  โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  Please enter one response per row

  ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

  This is a required question