แบบบันทึกข้อมูลกรรมการสอบ O-NET 2560ระดับสถานศึกษา
คำชี้แจง: ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) กำหนดการสอบ O-NET 2560 ระหว่าง 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2561 นั้นขอให้โรงเรียนส่งรายชื่อกรรมการระดับสนามสอบโดยบันทึกข้อมูล ตามจำนวนที่ระบุในบัญชีคุมจำนวนกรรมการดำเนินการสอบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในหนังสือนำ เพื่อสพป.สมุทรปราการ เขต 1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่อไป เมื่อกรอกข้อมูลครบทุกข้อแล้วคลิกที่ "Submit" เพื่อส่งแบบบันทึก ทั้งนี้ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2560
1. ชื่อโรงเรียน
กรุณาเลือกจากรายการที่กำหนด
2. คำนำหน้า(เขียนเต็ม) ชื่อ นามสกุล ของผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นสนามสอบจะปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสนามสอบ ณ สนามสอบอื่นที่ไม่ใช่โรงเรียนของตนเอง ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ไม่เป็นสนามสอบกำหนดให้เป็นตัวแทนศูนย์สอบควบคุมการรับส่งแบบทดสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของสนามสอบ
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ติดต่อสะดวกของผู้อำนวยการร.ร.
กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยพิมพ์ตัวเลขต่อเนื่องกันไม่ต้องเว้นวรรคหรือขีดคั่น
Your answer
3. คำนำหน้า(เขียนเต็ม) ชื่อ นามสกุล ของเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำสนามสอบ (เฉพาะโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ จำนวน 1 คน)
เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำสนามสอบ กำหนดให้ปฏิบัติงานประสานทั่วไปในโรงเรียนของตนเองเนื่องจากผู้บริหารโรงเรียนต้องไปปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสนามสอบที่สนามสอบอื่น จึงควรเป็นรองผู้อำนวยการหรือครูที่สามารถประสานความร่วมมือภายในโรงเรียน ตัดสินใจ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรงเรียนแก่หัวน้าสนามสอบซึ่งมาจากโรงเรียนอื่นได้
Your answer
4. ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำสนามสอบ
กรุณาเลือกคำตอบจากรายการที่กำหนด
5. คำนำหน้า(เขียนเต็ม) ชื่อ นามสกุล และตำแหน่งของกรรมการกลางปฏิบัติหน้าที่วันที่ 3 ก.พ.61(จำนวนตามกำหนดในบัญชีสิ่งที่ส่งมาด้วย)
กรุณาพิมพ์ต่อเนื่องโดยใส่หมายเลขกำกับลำดับ 1)....2).....3)...
Your answer
6. คำนำหน้า(เขียนเต็ม) ชื่อ นามสกุล และตำแหน่งของกรรมการกลางปฏิบัติหน้าที่วันที่ 4 ก.พ.61(จำนวนตามกำหนดในบัญชีสิ่งที่สงมาด้วย)
กรุณาพิมพ์ต่อเนื่องโดยใส่หมายเลขกำกับลำดับ 1)....2).....3)...
Your answer
7. คำนำหน้า(เขียนเต็ม) ชื่อ นามสกุล ของกรรมการคุมสอบ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (จำนวนตามกำหนดในบัญชีส่ิงที่ส่งมาด้วย)
กรุณาพิมพ์ต่อเนื่องโดยใส่หมายเลขกำกับลำดับ 1)....2).....3)...
Your answer
8. คำนำหน้า(เขียนเต็ม) ชื่อ นามสกุล ของกรรมการคุมสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (จำนวนตามกำหนดในบัญชีส่ิงที่ส่งมาด้วย)
กรุณาพิมพ์ต่อเนื่องโดยใส่หมายเลขกำกับลำดับ 1)....2).....3)...
Your answer
9. คำนำหน้า(เขียนเต็ม) ชื่อ นามสกุล ของนักการ คนงานหรือเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ปฏิบัติหน้าที่ในสนามสอบวันที่ 3 ก.พ.61(จำนวนตามกำหนดในสิ่งที่ส่งมาด้วย)
กรุณาพิมพ์ต่อเนื่องโดยใส่หมายเลขกำกับลำดับ 1)....2).....3)...
Your answer
10. คำนำหน้า(เขียนเต็ม) ชื่อ นามสกุล ของนักการ คนงานหรือเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ปฏิบัติหน้าที่ในสนามสอบวันที่ 3 ก.พ.61(จำนวนตามกำหนดในสิ่งที่ส่งมาด้วย)
กรุณาพิมพ์ต่อเนื่องโดยใส่หมายเลขกำกับลำดับ 1)....2).....3)...
Your answer
ผู้บันทึกข้อมูล
Your answer
ตำแหน่งของผู้บันทึกข้อมูล
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms