ඔබගේ සහභාගිකත්වයට ස්තුති
මෙම ප්‍රශ්නාවලිය අවුරදු 18 -29 අතර වන ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට පමණි.
1.ඔබ ආදායම් මාර්ග පිලිබඳ අදහස් කතා කරගන්නේ කා සමඟද ? (අදාල සියල්ල ලකුණු කරන්න) *
Required
2. අදායම් මාර්ග අදහස් සඳහා ඔබට උපකාර කළ හැක්කේ (අදාල සියල්ල ලකුණු කරන්න) *
Required
3. නව අදහස් තුළින් අදායම් මාර්ග බිහි කිරිමෙන් ඔබව නවත්වන්නේ කවුද? (අදාල සියල්ල ලකුණු කරන්න) *
Required
4. මා හට නව අදහස් කොතෙක් තිබුනත් ඒවා ක්‍රියාත්මක කරාන්නේ කලාතුරකින් (පහත දැක්වෙන විකලපයන්ගෙන් එකක්) *
5. මගේ සගයින් හටද නව අදහස් අතිනමුත් ඒවා ක්‍රියාවට නංවා නැත (පහත දැක්වෙන විකලපයන්ගෙන් එකක්) *
6. අතීතයේදී මම අදායම් ඉපයීම සඳහා පහත සඳහන් මාර්ඟ භාවිතා කළෙමි (අදාල සියල්ල ලකුණු කරන්න) *
Required
7. පහත සඳහන් විකල්ප අතුරින් ඔබ පසුගිය මාස 6 තුළ කුමක් කළේද?(අදාල සියල්ල ලකුණු කරන්න) *
Required
8. මගේ පසුබෑම /අසාර්ථකවීම අනුමත නොකරන්නේ (අදාල සියල්ල ලකුණු කරන්න) *
Required
9. පහත සේවයන් කරන අයගේ අදායම් මාර්ග නැතිවීමට ඉඩ ඇත (අදාල සියල්ල ලකුණු කරන්න) *
Required
10. මම හිතනවා මගේම වියාපාරයක් අර්මබ කළහොත් එය හොඳ අදායම් මාර්ගයක් වෙයි කියලා *
11. මගේම ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරිම ස්ථාවර වෘත්තීය මාර්ගයක් ලෙස මම හිතනවා *
12.මගේම ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කළහොත් , මගේ පවුල සතුටට පත්වනු ඇත *
13. මාහට ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමටනම්, එය *
Required
14. මම ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරනවානම්, ඊට හවුල්කරගන්නේ (අදාල සියල්ල සටහන් කරන්න) *
Required
15. ඔබගේ ඉපැයීමේ හැකියාව පිළිබඳ කෙතරම් විශ්වාසයක් තිබේද ? (පහල විකල්පයන්ගෙන් එකක්)
16. ඔබගේ ඉපැයීමේ හැකියාව පිළිබඳ කෙතරම් විශ්වාසයක් තිබේද?(පහල විකල්පයන්ගෙන් එකක්) *
17. ඔබගේ ඉපැයීමේ හැකියාව පිළිබඳ ඔබගේ සගයන් කෙතරම් විශ්වාසයක් තබා ඇතිද? (පහල විකල්පයන්ගෙන් එකක්) *
18. "ව්‍යවසායකත්වය " සම්බන්ධයෙන් ඔබට අර්ථවත්වන්නේ කුමක්ද? (අදාල සියල්ල සටහන් කරන්න) *
Required
19. මම ව්‍යවසායකයෙක් වෙමි (පහළ විකල්පයන්ගෙන් එකක්) *
වයස *
Your answer
ආගම
Your answer
ජනවර්ගය
Your answer
ස්ත්‍රී /පුරුෂ භාවය *
Your answer
අධ්‍යාපනය : සමහර පාසැල් / O/L / A /L / ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව / උපාධි/වෙනත් *
Your answer
මාසික ගෘහ එකක අදායම්:
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service