Rekrutacja elektroniczna ZSRCKU w Czernichowie
Formularz zgłoszeniowy na kursy kwalifikacyjne zawodowe dla dorosłych
Imię *
Drugie imię *
Nazwisko *
Data urodzenia *
MM
/
DD
/
YYYY
Miejsce urodzenia *
PESEL *
Adres zamieszkania - miejscowość *
Ulica *
Kod pocztowy *
Poczta *
Gmina *
Powiat *
Województwo *
Telefon kontaktowy *
Adres e-mail *
Wykształcenie *
Required
Wybieram kurs *
Required
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych *
Required
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Franciszka Stefczyka w Czernichowie. Można się z nami skontaktować w następujący sposób: listownie (ul. Rynek 17, 32-070 Czernichów), telefonicznie (12 270 20 16) lub drogą elektroniczną na adres czernichow.edu@gmail.com. 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie jest możliwy pod adresem email: IOD@poczta.onet.eu oraz nr tel. 532 704 825. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na kwalifikacyjny kurs zawodowy i pobierania nauki na w/w formie kształcenia dla dorosłych oraz uczestnictwa w egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (art. 6 ust. 1 lit. a, c oraz e RODO). 4. W związku z przetwarzaniem danych, odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, a także podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające). 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, będą one przechowywane jedynie w celach archiwalnych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 6. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizowanie przez Panią/Pana nauki na kwalifikacyjnym kursie zawodowym. 9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy