แบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต: วท.บ. (พันธุศาสตร์)
แบบสอบถามความเห็นของผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต
ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1. ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 ตำแหน่งผู้ตอบแบบสอบถาม
1.2 ประสบการณ์ทำงานของท่าน
2. ข้อมูลของหน่วยงาน
2.1 ชื่อหน่วยงานของท่าน
2.2 ประเภทของหน่วยงาน
2.3 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
2.4 ความเกี่ยวข้องกับสาขาทางพันธุศาสตร์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
3. ความเกี่ยวข้องของหน่วยงานท่านกับบัณฑิตสาขาพันธุศาสตร์
3.1 มี/เคยมีบัณฑิตภาควิชาพันธุศาสตร์ในหน่วยงานของท่านหรือไม่ จำนวนกี่คน
3.2 ถ้ามี/เคยมี บัณฑิตทำงานด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
3.3 ความสามารถในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับใด
4. กิจการที่ท่านเกียวข้องให้ความสำคัญกับความสามารถของบัณฑิตในข้อใดบ้าง
4.1 เทคนิคทางพันธุศาสตร์โมเลกุลและพันธุวิศวกรรม
ให้ความสำคัญน้อย
ให้ความสำคัญมาก
4.2 เทคนิคทางโครโมโซม
ให้ความสำคัญน้อย
ให้ความสำคัญมาก
4.3 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ให้ความสำคัญน้อย
ให้ความสำคัญมาก
4.4 เทคนิคทางด้านปรับปรุงพันธุ์
ให้ความสำคัญน้อย
ให้ความสำคัญมาก
4.5 ชีวสารสานเทศ
ให้ความสำคัญน้อย
ให้ความสำคัญมาก
4.6 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
ให้ความสำคัญน้อย
ให้ความสำคัญมาก
4.7 ภาษาอังกฤษ
ให้ความสำคัญน้อย
ให้ความสำคัญมาก
4.8 อื่นๆ (โปรดระบุ)
5. ลักษณะนิสัย พฤติกรรม และความสามารถของบัณฑิตที่มีผลต่อการทำงาน
5.1 ความรู้ ความเข้าใจทฤษฎีและทักษะในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับงานทางพันธุศาสตร์
มีผลน้อย
มีผลมาก
5.2 ทักษะการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
มีผลน้อย
มีผลมาก
5.3 ความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
มีผลน้อย
มีผลมาก
5.4 ทักษะในการสื่อสารด้านการเขียนและการพูด
มีผลน้อย
มีผลมาก
5.5 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายในทางชีววิทยาได้
มีผลน้อย
มีผลมาก
5.6 การเลือกใช้สื่อเพื่อการสื่อสาร หรือเผยแพร่ข้อมูลแก่ผู้อื่น
มีผลน้อย
มีผลมาก
5.7 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
มีผลน้อย
มีผลมาก
5.8 ทักษะทางคอมพิวเตอร์และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีผลน้อย
มีผลมาก
5.9 มีวิจารณญาณ สามารถคิดอย่างมีระบบและเป็นเหตุเป็นผล
มีผลน้อย
มีผลมาก
5.10 ความสามารถในการสืบค้นข้อมูล ทำความเข้าใจและประเมินข้อมูลสารสนเทศ ที่หลากหลายเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา
มีผลน้อย
มีผลมาก
5.11 ความสามารถในการปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
มีผลน้อย
มีผลมาก
5.12 ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
มีผลน้อย
มีผลมาก
5.13 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร
มีผลน้อย
มีผลมาก
5.14 ความสามารถในการควบคุมอารมณ์
มีผลน้อย
มีผลมาก
5.15 การมีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน
มีผลน้อย
มีผลมาก
5.16 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
มีผลน้อย
มีผลมาก
5.17 ความซื่อสัตย์สุจริต
มีผลน้อย
มีผลมาก
5.18 การมีระเบียบวินัยในการทำงาน และตรงต่อเวลา
มีผลน้อย
มีผลมาก
5.19 ความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ
มีผลน้อย
มีผลมาก
5.20 ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
มีผลน้อย
มีผลมาก
5.21 ภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม
มีผลน้อย
มีผลมาก
5.22 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
มีผลน้อย
มีผลมาก
5.23 จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
มีผลน้อย
มีผลมาก
โปรดเลือกคุณลักษณะที่พึงประสงค์มากที่สุด 5 ข้อ จากคุณลักษณะที่ผลต่อการทำงานด้านบน
6. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms