ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА СПЕЦКУРСІВ, ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ КАФЕДРИ ТЕОРІЇ Й МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
Чи необхідність викладання запропонованих тем на курсах підвищення кваліфікації? *
Так
Ні
Тема не стосується мого напряму діяльності
Компетентнісний потенціал навчальних дисциплін в закладах загальної середньої освіти
Порівняльний аналіз навчально-методичного забезпечення та особливості викладання хімії в закладах загальної середньої освіти
Контрольно-оцінна діяльність учителя хімії в сучасних умовах розвитку шкільної освіти
Методика формування хімічних понять у основній та старшій школі
Зарубіжний досвід роботи закладів профільної старшої школи
Спецкурс. Системний підхід до викладання навчальних дисциплін педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти.
Підготовка вчителів навчальних дисциплін до фреймового навчання учнів
Організація дослідницької діяльності учнів у процесі навчання навчальних дисциплін
Веб-квест-технологія проектування і впровадження у практику навчання навчальних дисциплін
Нарощення освітньої складової людського капіталу педагогів як складова росту професіоналізму
Гуманна педагогіка Шалви Амонашвіллі дії: науковий та методологічний аспект
Написання та оформлення випускних робіт та науково-методичних статей
Застосування інтелект-карт на уроках та заняттях в ЗНЗ
Спецкурс. Інвестиції в освіту в контексті розвитку людини і суспільства
Використання здоров’язбережувальних технологій у освітньому процесі в закладах загальної середньої освіти
Контроль у фізичному вихованні учнів загальноосвітньої школи
Фізична підготовка учнів на уроках фізичної культури у загальноосвітній школі
Структура і побудова багаторічної підготовки спортсмена
Відкритті освітні ресурси: імплементація закордонного досвіду в Україні
Методичні особливості створення відео лекцій для підтримки персонального веб-ресурсу
Методика підготовки та проведення практичних та лабораторних робіт засобами веб-ресурсу
Використання комунікаційних та аудіовізуальних сервісів у професійній діяльності
Мережевий етикет
Можливості моніторингових систем у персональному веб-ресурсі вчителя
Інструменти Google для створення персонального веб-ресурсу вчителя
Спецкурс. Формування персонального веб-ресурсу вчителя на основі компетентнісного підходу засобами LMS+ Office 365.
Сучасні аспекти викладання іноземної мови: «Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти»
Інноваційні підходи щодо організації позакласної роботи з іноземної мови
Інтерактивні методи навчання та їх застосування на уроках німецької мови
Шляхи підвищення мовленнєвої компетенції вчителів німецької мови
Опрацювання нових лексичних одиниць на уроках німецької мови
Сучасні підходи до викладання країнознавства на уроках німецької мови
Використання мобільних пристроїв в процесі викладання німецької мови
Використання он-лайн ресурсів на заняттях з німецької мови для формування умінь говоріння і аудіювання
Методи діагностики обдарованості у ранньому шкільному віці
Розв’язування нестандартних задач як один із засобів формування математичної компетентності учнів
Графічні і функціональні методи розв’язування задач в старшій школі
Організаційна діяльність учителя математики по підготовці учнів до ЗНО
Доба модернізму у світовому та українському мистецтві й літературі
Інтегрований урок, методики проведення уроків літератури
Драматургія ХІХ-ХХ століття: творчість Б.Шоу, Г.Ібсена
Формування ключових компетентностей в контексті положень Нової української школи
Використання мистецького контексту під час вивчення літературних творів
Нобелівські лауреати в області літератури в навчальній програмі середньої школи
Методологія формування компетенції з біології рослин за новою програмою для закладів середньої освіти
Життєві форми рослин – вузлове екологізуюче поняття шкільного курсу біології
Використання біоморфологічних понять при формуванні екологічної компетентності учнів в курсі біології (географії)
Методологічні основи створення проекту «Екологічна стежка навчального типу»
Аероалергенні рослини Півдня України в контексті сучасного змісту поняття «алергія»
Фізіономічність та будова рослин (в аспекті художньої-зображувальної творчості).
Використання анатомічних мікропрепаратів рослин в шкільному курсі біології (практична робота)
Життєві форми та екологічні групи деревних інтродуцентів Півдня України (навчальна екскурсія – еколого біологічний та географічний аспекти)
Фінансова грамотність як наскрізна змістова лінія сучасної шкільної освіти
Компетентнісний підхід до навчання географії у сучасній школі
Спецкурс. «Фінансова грамотність» в основній школі»
Наукові, дидактичні, організаційні і технологічні аспекти створення і використання ІКТ у навчанні
Метод опорних задач при вивченні планіметрії
Методика організації елективних курсів з математики у профільній школі
Спецкурс. Підвищення професійної компетентності вчителів у контексті STEM-освіти
Методи навчання іноземних мов.
Сучасний урок англійської мови: вимоги та підходи.
Інтеграція читання з іншими видами мовлення
Навчання англійської мови учнів 1-4 класів в умовах Нової української школи
Формування лексико-граматичної компетентності учнів на уроках англійської мови
Формування умінь спостереження за ходом уроку англійської мови
Стратегії модернізації сучасної шкільної історичної освіти
Україна і тенденції розвитку сучасного світу
Інтеграція науки та освіти: Українська революція 1917 – 1921 років: пам'ять минулого
Сучасне прочитання історичного контексту під час вивчення літературних творів
Основні напрями історичних змін у духовних сферах: релігія
Спецкурс. Міждисциплінарні підходи до вивчення історії в школі
Спецкурс. Методи формування національної свідомості та самосвідомості на уроках історії України.
Спецкурс. Механізми та шляхи провадження компетентнісного підходу у практику навчання історії.
Використання технологій web 2.0 та web 3.0 в процесі викладання шкільних предметів
Сучасні технології дистанційного навчання у професійній діяльності педагогів
Організація ефективного впровадження гейміфікації навчального процесу із застосуванням медіазасобів
Використання QR-кодів в організації навчально-виховного процесу сучасної школи
Скрайбінг як новітня технологія створення навчальних презентацій
Технологія доповненої реальності як засіб удосконалення шкільного навчального середовища
BYOD-технології. Використання мобільних пристроїв у навчальній діяльності
Інноваційні засоби моніторингу результатів навчальної діяльності учнів
Методика викладання гуманітарних дисциплін за технологією дистанційного навчання
Спецкурс. Методика викладання навчального курсу «Інформатика» в початковій школі
Спецкурс. Технологія створення та управління персональним блогом вчителя
Спецкурс. Технологія створення електронних (мультимедійних) підручників за допомогою програми AutoplayMediaStudio
Жанр есе в шкільному курсі української мови і літератури
Підготовка учнів до створення власного висловлення у форматі ЗНО з української мови і літератури
Розвиток культури професійного мовлення вчителів-предметників
Розвиток зв’язного мовлення дошкільників на основі сюжетної картини
Система роботи вчителя щодо підготовки учнів до ЗНО з української мови і літератури
Нові підходи в навчанні української мови учнів початкових класів на сучасному етапі
Використання сучасних інформаційних технологій в освітньому процесі
Методика використання хмарних технологій при викладанні предметів природничо-математичного циклу
3D журнали, як ефективний засіб організації проектної діяльності учнів у навчально-виховному процесі
Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентості учнів на уроках географії
Організація ефективної управлінської діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу засобами хмарних технологій Google
Спецкурс. Хмарні технології в навчально-виховному процесі
Ефективні форми і методи роботи в підготовці до ЗНО з української літератури
Компаративний аналіз на уроках літератури
Ділове українське мовлення
Нововведені імена до сучасних програм з української літератури
Нововведені імена до програм із зарубіжної літератури
Сучасний урок літератури у форматі медіаосвіти
Формування читацьких компетентностей учнів на уроках позакласного читання
Реалізація наскрізних ліній під час вивчення шкільного курсу зарубіжної літератури
Нові технології навчання на уроках української і зарубіжної літератур
Формування демократично-ціннісних орієнтацій учнів під час викладання української мови і літератури
Спецкурс. Розвиток індивідуального стилю професійної діяльності вчителів гуманітарних дисциплін
Методична діяльність учителів фізики щодо формування комунікативно-інформаційної компетентності учнів
Задачі прикладного змісту як засіб формування економічної та підприємницької компетентності на уроках фізики
Організація дослідницької діяльності учнів на уроках природознавства (фізичний та астрономічна складова)
Створення освітніх продуктів на основі психолого-педагогічних можливостей особистості
Тайм-менеджмент у професійній діяльності сучасного вчителя
Реалізація ідей національно-патріотичного виховання в сучасній трудовій підготовці учнів
Програмно-методичне забезпечення викладання предметів технологічного циклу в загальноосвітніх навчальних закладах
Нормативно-правове забезпечення життєдіяльності суб’єктів навчально-виховного процесу
Матеріально-ресурсне забезпечення сучасної майстерні
Теорія і методика організації проектного навчання в освітніх закладах
Вимоги до написання наукових та випускних робіт педагогічними працівниками
ЗНО як один з інструментів об'єктивного оцінювання навчальних досягнень випускників закладів загальної середньої освіти
Оцінювання професійних компетентностей педагогів як одне зі складових моніторингу в педагогічному процесі
Міжнародне дослідження PISA як орієнтир формування освітньої компетентності школярів
Екологічна освіта в Україні у контексті стратегії збалансованого розвитку суспільства
Організація роботи вчителя біології і екології у міжатестаційний період
Розвиток ключових компетентностей учнів при викладанні біології, екології, основ здоров’я
Організація навчально-методичної роботи вчителя природничих дисциплін
Спецкурс. Формування здорового способу життя і профілактика ВІЛ/СНІДу
Спецкурс. Тренінги професійного розвитку вчителя біології
Спецкурс. Методика викладання інтегрованого предмета «Основи здоров’я» на основі розвитку життєвих навичок
Сучасні підходи до формування читацької компетентності під час проведення аудіювання та читання мовчки відповідно до стандартів вимірювання грамотності читання PISA
Сучасні підходи до вивчення біографії письменника в шкільній літературній освіті
Науково-методичне забезпечення сучасного уроку української мови та української літератури
Формування мовної компетентності учнів: єдність фонетичного й орфографічного компонентів
Ваші пропозиції *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти" Херсонської обласної ради. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms