แบบประเมินการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
วันที่ ๒๐-๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ณ วังจันทน์ ริเวอร์วิว ถ.วังจันทน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ตอนที่ 1
1. สมณเพศ / เพศ
Clear selection
2. สังกัด
Clear selection
3. ตำแหน่ง/หน้าที่
Clear selection
4. การศึกษา
Clear selection
สาขาวิชาที่จบการศึกษา(โปรดระบุ)
5. อายุ
Clear selection
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
คำชี้แจง : กรุณาทำเครื่องหมาย / หรือเติมคำตอบที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด
1. ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร
มากที่สุด 5
มาก 4
ปานกลาง 3
น้อย 2
น้อยที่สุด 1
1.1 สถานที่สัมมนามีความเหมาะสม
1.2 ความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์
1.3 ระยะเวลาในการสัมมนาฯ มีความเหมาะสม
1.4 อาหาร / เครื่องดื่ม / อาหารว่างมีความเหมาะสม
1.5 ที่พักมีความเหมาะสม
Clear selection
2. ด้านการให้บริการและกระบวนการจัดสัมมนา
มากที่สุด 5
มาก 4
ปานกลาง 3
น้อย 2
น้อยที่สุด 1
2.1 การติดต่อประสานงาน
2.2 การต้อนรับและการอำนวยความสะดวก
2.3 การบริการของเจ้าหน้าที่
2.4 การให้คำแนะนำหรือตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่
Clear selection
3. ความพึงพอในต่อวิทยากรในหัวข้อ “การสร้าง Best Practice การดำเนินงานเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุด” โดย รศ.ดร.ภญ. รัตติมา จีมาพงษา
มากที่สุด 5
มาก 4
ปานกลาง 3
น้อย 2
น้อยที่สุด 1
3.1 ความพร้อมในการบรรยาย
3.2 ความรู้ตรงกับหัวข้อที่บรรยาย
3.3 ความสามารถในการอธิบายเนื้อหาได้อย่างชัดเจน
3.4 เปิดโอกาสได้ซักถามและตอบปัญหา
3.5 เอกสารและสื่อประกอบการบรรยาย
3.6 ประโยชน์ที่ได้รับจากการบรรยายในหัวข้อนี้
Clear selection
4. ความพึงพอใจในการศึกษาดูงาน “สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร”
มากที่สุด 5
มาก 4
ปานกลาง 3
น้อย 2
น้อยที่สุด 1
4.1 ก่อนเข้าศึกษาดูงานท่านมีความรู้ในเรื่องที่ดูงานมากน้อยเพียงใด
4.2 หลังเข้าศึกษาดูงานท่านมีความรู้ในเรื่องที่ดูงานมากน้อยเพียงใด
4.3 ท่านคิดว่าจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนางานของท่านได้มากน้อยเพียงใด
4.4 สำนักหอสมุด ม.นเรศวร มีระบบการทำงานและการบริหารจัดการที่ดี
4.5 การศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นประโยชน์กับท่านมากน้อยเพียงใด
Clear selection
5. การเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานห้องสมุด มจร
มากที่สุด 5
มาก 4
ปานกลาง 3
น้อย 2
น้อยที่สุด 1
5.1 บรรยากาศการเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้
5.2 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น
5.3 ความเหมาะสมของกิจกรรมประกอบการเสวนา
5.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้
Clear selection
ุุ6. ด้านการนำความรู้ไปใช้
มากที่สุด 5
มาก 4
ปานกลาง 3
น้อย 2
น้อยที่สุด 1
6.1 สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
6.2 สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ / ถ่ายทอดได้
6.3 เสริมสร้างทักษะในการทำงาน
Clear selection
7. ความพึงพอใจโดยรวมของผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนา
มากที่สุด 5
มาก 4
ปานกลาง 3
น้อย 2
น้อยที่สุด 1
ความพึงพอใจโดยรวมของผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนา
Clear selection
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อื่นๆ
ขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. Report Abuse