წყალი მნიშნველოვანია! კონსულტაცია ხრამი-დებედას მდინარეთა აუზის უბნისათვის

ამჟამად მიმდინარეობს ხრამი-დებედას მდინარეთა აუზის უბნის მართვის გეგმის შემუშავება. ამასთან დაკავშირებით, თქვენ შეგიძლიათ გამოთქვათ თქვენი აზრი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი, მომავალში განსაზღვრავს ძირითად ქმედებებს, რომელიც თქვენს აუზში(ებში) უნდა განხორციელდეს, რათა წყლის რესურსები დავიცვათ ჭარბი მოხმარებისა და დაბინძურებისგან. ღონისძიებები, რომელთა შემუშავებაც ახლა მიმდინარეობს, ასევე ემსახურება წყლის რესურსების მართვისა და მონიტორინგის გაუმჯობესებას, მდგრადი განვითარებისა და მოსახლეობის ჯანმრთელობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მისაღწევად.

როგორ შეუძლია მდინარის აუზის მართვის გეგმას წყლის რესურსების დაცვა?
მდინარის აუზი დამკვიდრებული ერთეულია წყლის რესურსების მდგრადი მართვისთვის. რადგანაც სურსათის უსაფრთხოების, ეკონომიკური განვითარების, ენერგო-წარმოებისა და კლიმატის ცვლილების ყველა გამოწვევის ამოსავალი წერტილი წყალია, მდინარის აუზის დონეზე წყლის რესურსების მართვის დაგეგმვისას მაქსიმალურად უნდა მოხდეს კონკურენტი წყალმოსარგებლე სექტორების კოორდინირება, რათა ვიპოვოთ ბალანსი სოციალურ მოლოდინებსა და გარემოსდაცვით მიდგომას შორის.

გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი:
ამ კითხვარის შევსებით, თქვენ თანახმა ხართ, რომ თქვენი პირადი მონაცემები გამოყენებული იქნება EUWI+ პროექტის კოორდინატორის, IOWater მიერ. შეგროვებული ინფორმაცია არ იქნება გამოყენებული ნებისმიერი სხვა მიზნით, შეინახება პროექტის განმავლობაში (2016-2021) და დაარქივდება პროექტის დასრულებიდან ხუთი წლის მანძილზე (ევროპული აუდიტის შემთხვევაში). თქვენი მონაცემების მართვისა და თქვენი უფლებების შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს იურიდიული განცხადების გვერდს.
1. თუ შეგიძლიათ, მონიშნეთ, თქვენი აზრით რომელია 3 ყველაზე დიდი გამოწვევა ხრამი-დებედას მდინარეთა აუზისთვის *
Required
2. შეაფასეთ თითოეული ღონისძიება, რომელიც მოცემულია ხრამი-დებედას მდინარეთა აუზის მართვის გეგმაში, 1-იდან 3 ქულამდე, სადაც 1 ნიშნავს მაღალს, 2 საშუალოს, ხოლო 3 დაბალს.
გამოწვევა: წყლის ხარისხის გაუარესება დაბინძურების წერტილოვანი წყაროდან (გაუწმენდავი ურბანული ჩამდინარე წყლების წყალჩაშვება, ნარჩენების მდინარეში ჩაყრა/მუნიციპალური ნაგავსაყრელებით გამოწვეული დაბინძურება);
საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების ახალი გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა *
მაღალი
დაბალი
წყალარინების (საკანალიზაციო) სისტემის მოწყობა/რეაბილიტაცია *
მაღალი
დაბალი
ჩამდინარე წყლების მდინარეებში ჩაშვების კონტროლის გაუმჯობესება გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის მიერ *
მაღალი
დაბალი
ნარჩენების მართვის მომსახურების ეფექტური გადასახადის დაწესება *
მაღალი
დაბალი
სტიქიური ნაგავსაყრელების მონიტორინგი (უნდა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტების მიერ), ნარჩენების უკანონო განთავსებაზე კანონაღსრულების მექანიზმების გაძლიერება (კონტროლი და სანქციების), ნარჩენების მართვის სისტემის გაუმჯობესება *
მაღალი
დაბალი
გამოწვევა: სამთო-სამრეწველო წყალჩაშვებით გამოწვეული დაბინძურების წერტილოვანი წყარო
სამრეწველო და ადაპტირებული ურბანული ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების დიზაინი და მშენებლობა *
მაღალი
დაბალი
სამთო-მოპოვებითი მრეწველობის წყალჩაშვების მართვა *
მაღალი
დაბალი
ჩამდინარე წყლების მდინარეში ჩაშვების კონტროლი გარემოსდაცვითი ინსპექციის მიერ *
მაღალი
დაბალი
ინდუსტრიული წყლის რეციკლირება *
მაღალი
დაბალი
სამთო-მოპოვებითი მრეწველობით გამოწვეული დაბინძურების რეგულირება დაბინძურების პრევენციისა და კონტროლის ინტეგრირებული რეჟიმის გამოყენების გზით *
მაღალი
დაბალი
გარემოსდაცვითი მდგომარეობის გაუმჯობესება გარემოსდაცვითი მართვის სისტემების გაუმჯობესების გზით *
მაღალი
დაბალი
სახიფათო ნედლეულის გამოყენებისთვის მითითებების მიცემა საწარმოებისთვის, სიტუაციის ანალიზთან ერთად *
მაღალი
დაბალი
სახიფათო ნივთიერებების გამოყენების კონტროლი *
მაღალი
დაბალი
საგამოძიებო სამუშაოების ჩატარება ისტორიული დაბინძურების გამოსავლენად და შესამცირებლად *
მაღალი
დაბალი
გამოწვევა: წყლის ხარისხის გაუარესება დაბინძურების დიფუზიური წყაროდან (სოფლის მეურნეობა და სხვა ისეთი ზეწოლები, როგორიცაა სტიქიური ნაგავსაყრელები)
სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკის გაუმჯობესება წყლის დაბინძურებისგან დასაცავად (სოფლის მეურნეობის სწორი პრაქტიკის კოდექსი, სასოფლო-სამეურნეო კულტურების დაცვა, ბუნებრივი სასუქის (ნაკელის) მართვა, ფერმერების ტრენინგი) *
მაღალი
დაბალი
ორგანული ფერმების დაარსება *
მაღალი
დაბალი
ვერმიკომპოსტის წარმოება (ბიო ჰუმუსი) *
მაღალი
დაბალი
ბიოგაზის საწარმოების მოწყობა შინამეურნეობებისთვის, ან მთლიანი მუნიციპალიტეტისთვის *
მაღალი
დაბალი
წყალდაცვით ზოლებში საქონლის ძოვების არიდება, ალტერნატიული ადგილების გამოყოფის გზით *
მაღალი
დაბალი
სადრენაჟე სისტემების რეაბილიტაცია წყლისმიერი ეროზიის შესამცირებლად *
მაღალი
დაბალი
ბუნებრივი ბუფერული ზოლებისა (3 მეტრი) და ღობეების მოწყობა *
მაღალი
დაბალი
სანიტარული დაცვის ზონების გამოყოფა სასმელი წყლის წყალაღების წერტილებში წყლის ხარისხის დასაცავად *
მაღალი
დაბალი
სოფლის განვითარების სტრატეგია მცირე ფერმერების ხელშესაწყობად *
მაღალი
დაბალი
გამოწვევა: ჭარბი წყალაღება / წყლის რესურსების ჭარბი გამოყენება
საირიგაციო სისტემების მაგისტრალური არხების, ჰიდროტექნიკური ნაგებობებისა და კოლექტორების რეაბილიტაცია ხრამი-დებედას მდინარეთა აუზში *
მაღალი
დაბალი
თანამედროვე და ეფექტური საირიგაციო ტექნოლოგიის გამოყენება წყალსარგებლობის შესამცირებლად *
მაღალი
დაბალი
არსებული წყალაღების პრაქტიკის მდგრადობის დონის უზრუნველყოფა (ალტერნატიული მარაგების შექმნა, ან უფრო ეფექტური წყალსარგებლობის მიღწევა) *
მაღალი
დაბალი
წყალაღების კონტროლი და რეგულირება წყლის ობიექტის სტატუსის გაუარესების პრევენციისთვის (წყალაღების ლიცენზირების სისტემის კონტროლი) *
მაღალი
დაბალი
ფერმერების ტრენინგი წყლის რესურსების ეფექტურად გამოყენებაში *
მაღალი
დაბალი
სარეკლამო კამპანია, შინამეურნეობების მიერ წყლის რესურსების ეფექტურად გამოყენების წასახალისებლად *
მაღალი
დაბალი
საგადასახადო სისტემის შექმნა ზედაპირული წყლის ობიექტებიდან წყალაღებისთვის *
მაღალი
დაბალი
გამოწვევა: ჰიდრო-მორფოლოგიური ცვლილებები (ნაკადები, უწყვეტობა, ჰაბიტატები)
ჰიდროლოგიური ნაკადის ცვლილებების, მდინარისა და ჰაბიტატების გრძივი უწყვეტობის დარღვევისა და მორფოლოგიური ცვლილებების გაუმჯობესება კაშხლების ზეგავლენის შემცირებიდ გზით *
მაღალი
დაბალი
წყლის საშუალო დინების შენარჩუნება *
მაღალი
დაბალი
მდინარის ნაპირებისა და კალაპოტის სტრუქტურის გაუმჯობესება და დივერსიფიკაცია, ჭალისა და სახეშეცვლილი სანაპირო ჰაბიტატების აღდგენა. *
მაღალი
დაბალი
რეგულაციისა და ტექნიკური სახელმძღვანელოს/ნორმატიული აქტის შემუშავება მდინარიდან ქვიშა-ხრეშის ამოღების თაობაზე *
მაღალი
დაბალი
გამოწვევა: გავლენა კლიმატის ცვლილებაზე, წყალდიდობების ჩათვლით
ჭალის ტყეების აღდგენა *
მაღალი
დაბალი
კლიმატის ცვლილების გავლენის გათვალისწინება წყალმომარაგების კომპანიებისთვის წყლის მოთხოვნის/ მიწოდების ბალანსის გამოთვლისას *
მაღალი
დაბალი
კვლევის ჩატარება კლიმატის ცვლილების არსებული და შესაძლო გავლენის შესაფასებლად წყლის რესურსებზე *
მაღალი
დაბალი
წყლის რესურსების მართვის გაუმჯობესება წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვის პრაქტიკის დანერგვის მისაღწევად
წყლის კანონის მიღება *
მაღალი
დაბალი
ნორმატიული აქტის შემუშავება წყლის ობიექტების ეკოლოგიური და ქიმიური სტატუსის განმარტებისთვის *
მაღალი
დაბალი
წყლის რესურსების მონიტორინგის პროგრამისა და გარემოსდაცვითი ინსპექტირების განხორციელება *
მაღალი
დაბალი
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის ეროვნული და რეგიონული ინსპექტირების გაძლიერება *
მაღალი
დაბალი
წყლის ხარისხისა და მოცულობის კონტროლი და მონიტორინგი ჰიდროლოგიური მონიტორინგის სისტემის გაძლიერება *
მაღალი
დაბალი
3. ზოგადად ეთანხმებით შემოთავაზებულ მთავარ ღონისძიებებს? *
4. ხომ არ ფიქრობთ, რომ რომელიმე სექტორში უფრო მეტი ძალისხმევის გაწევაა საჭირო, გარდა ამ კითხვარში ჩამოთვლილი ღონისძიებებისა? *
დიდი მადლობა! ბოლო 5 შეკითხვა, რათა შევძლოთ თქვენი პასუხების გამოყენება
თქვენი თემი (საფოსტო ინდექსი) *
ასაკი: *
სქესი: *
სექტორი, რომელშიც მუშაობთ/პროფესია: *
საიდან გაიგეთ მდინარის აუზის მართვის გეგმის საკონსულტაციო შეხვედრის შესახებ? *
თქვენი ელექტრონული ფოსტის მისამართი, თუ გსურთ, ინფორმირებული იყოთ განვითარებული მოვლენების შესახებ:
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy