แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 (กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร )
46 responses
Loading...
Loading responses…
1. เพศ
No responses yet for this question.
2. อายุ
No responses yet for this question.
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด
No responses yet for this question.
4. ตำแหน่ง
No responses yet for this question.
ตอนที่ 2 โปรดเลือกระดับความพึงพอใจตามความคิดเห็นของท่าน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร
No responses yet for this question.
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ/ แนวทางปรับปรุงพัฒนา
ข้อเสนอแนะ/ แนวทางปรับปรุงพัฒนา
No responses yet for this question.
Number of daily responses
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy
.