แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
คำชี้แจง แบบสอบถามนี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รุ่นปีการศึกษา พ.ศ 2558 โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบสอบถาม
1.ชื่อสถานประกอบการ
Your answer
2.ประเภทหน่วยงาน
3.บัณฑิตที่ทำงานอยู่กับท่าน ชื่อ
Your answer
นามสกุล
Your answer
สาขาวิชา
4.คณะ/วิทยาลัย
5.พื้นที่ /วิทยาเขต
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านไม่มีชื่อ
คุณลักษณะบัณฑิต
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.มีวินัย
2.ตรงต่อเวลา
3.แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมและถูกกาลเทศะ
4.มีจิตสำนึกและตระนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
5.ยึดมั่นในความถูกต้อง
มีความซื่อสัตย์สุจริต
ด้านความรู้
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาที่ศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
2.มีความสามารถพัฒนาความรู้ใหม่ได้
3.แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมและถูกกาลเทศะ
4.มีความเข้าใจในกฎระเบียบและจรรยาบรรณทางวิชาชีพในสาขาวิชา
5.มีความสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นได้
ด้านความรู้
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.สามารถให้ความรู้จากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการเสนอแนะวิธีแก้ปัญหา
2.สามารถใช้ความรู้จากทฤษฎีและภาคปฏิบัติประเมินทางเลือก
3.สามารถคิดวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.สามารถรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.สามารถให้ความช่วงเหลือและแก้ไขปัญหาในการทำงาน
3.สามารถทำงานปั่นทีมร่วมกับผู้อื่นได้
ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
ประสานงานกับผู้อื่นด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลได้
ความสามารถในการเลือกใช้รูปแบบของการนำเสนอที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกัน
3.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
ความสามารถในการสื่อสารได้อย่างประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน
ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ที่หลากหลายในการค้นคว้าและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา
ด้านอัตลักษณ์
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.ความรู้ ความสามารถของบัณฑิตในด้านทักษะทางวิชาการหรือวิชาชีพ
2.สามารถประยุกต์ใช้ความรู้กับเครื่องมือ/อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม
3.สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานได้
สามารถพัฒนาระบบงานผ่านกระบวนการวิจัย และประยุกต์ให้องค์ความรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้องได้
ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ที่หลากหลายในการค้นคว้าและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service