ZŠ Anketa rodičovské spokojenosti
Vážení rodiče, dovolujeme si Vás touto cestou požádat o vyjádření Vašich názorů a to za účelem získání informací o kvalitě naší školy. Předem Vám děkujeme za veškerou zpětnou vazbu, díky které se můžeme snažit vylepšovat podmínky a kvalitu života v naší obci, jakožto zřizovatel naší ZŠ Polepy.
Jsou pro Vás dostačující informace, které dostáváte ze školy? *
ANO
Občas ano
Spíše ne
NE
Nedostávám žádné informace
o pokrocích a úspěších Vašeho dítěte
o případných obtížích Vašeho dítěte
o průběžném hodnocení - známkách
o docházce dítěte
o koncepci školy, o jejím zaměření a cílech vzdělávání
o aktivitách a akcích, které škola pořádá
o provozních záležitostech školy
Jak přínosné jsou pro Vás tyto zdroje informací o Vašem dítěti a o škole? *
Dostatečně přínosné
Spíše nepřínosné
Absolutně nepřínosné
Nevím - nemám zkušenost - nevyužívám
rodičovské schůzky
informace od třídních učitelů
informace od dalších vyučujících
osobní konzultace
písemná sdělení školy
internetové stránky školy
školní zpravodaj
možnosti účasti rodičů ve výuce
slovní hodnocení výsledků
Jaké opatření by Vám pomohlo, abyste získali lepší informace o škole a o svém dítěti?
Spokojenost s distanční výukou? *
Vyhovující - dostatečné
Nepřiměřené - málo
Nepřiměřené - příliš
Nevyhovující - nedostatečné
Zajištění možnosti připojit se na výuku?
Množství učiva v distanční výuce?
Přístup vyučujících?
Využíváte možnost tisku materiálů ve škole?
Jakým způsobem získáváte informace o dění ve škole? Můžete označit více možností. *
Required
Vyhovuje Vám současný způsob komunikace? Pokud ne, napište prosím, v čem bychom se mohli zlepšit. *
Vyhovuje Vám současný způsob zadávání úkolů pro žáky? Pokud ne, napište prosím, v čem bychom se mohli zlepšit. *
Vyhovuje Vám současný způsob on-line výuky. Pokud ne, napište prosím, v čem bychom se mohli zlepšit.
Jak jste spokojeni se zázemím a vybavením školy? *
Maximálně spokojeni
Spíše spokojeni
Spíše nespokojeni
Rozhodně nespokojeni
vyhovující budova
vybavení tříd
školní jídelna
úroveň stravování
družina, školní klub
sportoviště
dopravní dostupnost
okolí školy
hygienické podmínky, čistota
provozní doba - výuka
provozní doba - čas pro kontakt s rodiči
dostatek prostoru pro pohyb o přestávkách
výzdoba, příjemné prostředí
Jak jste spokojeni s úrovní výuky na naší škole? *
Maximálně spokojeni
Spíše spokojeni
Spíše nespokojeni
Rozhodně nespokojeni
škola poskytuje dostatek znalostí
vědomosti a dovednosti získané ve škole jsou pro život důležité
škola rozvíjí schopnosti dítěte
škola rozvíjí zájmy dítěte
škola rozvéjé motivaci dítěte učit se, podporuje chuť do učení
učivo je přiměřeně náročné
učitelé podávají učivo tak, že jim dítě opravdu porozumí
výuka je zajímavá
škola poskytuje dobrou přípravu na další studium
škola rozvíjí schopnost samostatně pracovat
škola rozvíjí schopnost samostatného a kritického myšlení - práce s informacemi, ověřování zdrojů
škola rozvíjí estetické cítění dítěte
škola rozvíjí manuální dovednosti a zručnost dětí
škola rozvíjí hodnotové cítění a morální postoje
Posuďte prosím, s čím se Vaše dítě ve škole setkává a jak se zde cítí *
Ano
Ne
Neumím posoudit
má ve škole kamarády
ve třídě jsou dobré vztahy
ve škole se cítí dobře
má konflikty s jinými žáky
ve škole nebo kvůli škole zažívá strach, školy se bojí
má dostatečnou příležitost zapojit se do dění ve třídě
ve škole se nudí
žáci mají k učitelům dobrý vztah
škola poskytuje žákům bezpečné prostředí
žáci respektují autoritu učitelů
nároky školy jsou pro dítě stresující
jako rodič jsem spokojen/a s kolektivem, v němž se mé dítě pohybuje
Jak jste spokojeni s jednotlivými oblastmi výuky? *
Maximálně spokojeni
Spíše spokojeni
Spíše nespokojeni
Rozhodně nespokojeni
český jazyk a literatura
matematika
společenskovědní předměty
přírodovědné předměty
cizí jazyky
estetická a etická výchova
tělesná výchova
škola poskytuje dostatečnou nabídku volitelných předmětů
Jak moc náročné jsou podle Vás požadavky školy, na Vaše dítě? *
Příliš nízké
Přiměřené
Příliš vysoké
Nedovedu posoudit
nároky ve výuce
nároky na domácí přípravu
požadavky na znalosti
Jsou v naší škole velké rozdíly *
Ano
Ne
Nemohu posoudit
v kvalitě výuky jednotlivých předmětů
v náročnosti výuky jednotlivých předmětů
v přístupu jednotlivých vyučujících
Máte zájem podrobněji se vyjádřit k úrovni výuky obecně, k výuce jednotlivých předmětů či k jednotlivým vyučujícím?
Na kolik jste spokojeni s úrovní působení naší školy? *
Maximálně spokojeni
Spíše spokojeni
Spíše nespokojeni
Rozhodně nespokojeni
Nemohu posoudit - nemám zkušenost
Pravidla daná školním řádem
Etické principy, které škola předává
Řešení problémů v chování
Prevence rizikového chování (drogových závislostí, šikany, kriminality ...)
Služby školního psychologa
Služby výchovného poradce
Přáli byste si, aby se něco změnilo? *
Ano
Ne
Nemohu posoudit
Na vztazích mezi žáky
Na jednání učitelů s žáky
Na atmosféře ve škole
Pokud si přejete změnu v naší škole, napište prosím co by se podle Vás mělo změnit?
Spolupráce školy *
Ano
Ne
Nemohu posoudit
Je škola otevřená názorům rodičů?
Máte dostatečný prostor pro komunikaci s vedením školy?
Máte dostatečný prostor pro komunikaci s učiteli?
Jste spokojeni se vzhledem webu školy?
Vnímáte web školy jako interaktivní? Tzn., umožňuje Vám komunikovat se školou a reaguje škola na Vaše podněty?
Posuďte prosím, jak jste spokojeni s vedením školy *
Maximálně spokojeni
Spíše spokojeni
Spíše nespokojeni
Rozhodně nespokojeni
Nemohu posoudit
Přístup vedení školy k Vám rodičům
Prezentace školy na veřejnosti
Směřování školy, cíle školy
Přístup vedení školy k řešení problémů
Přáli byste si na komunikaci mezi Vámi a školou něco změnit?
Zveřejňuje vedení školy výroční zprávy školy?