แบบประเมินความพึงพอใจโครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2562 วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คำชี้แจง : โปรดตอบแบบประเมินความพึงพอใจ การประชุมชี้แจง ฯ โดยมีข้อมูล 2 ตอน คือ ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูลความพึงพอใจและความคิดเห็นอื่นๆ
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
1.ประเภทบุคลากร *
2.ตำแหน่งบริหาร / ตำแหน่งงาน *
3.สังกัดกลุ่มคณะวิชา *
4.วิทยาเขต *
ตอนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจและความคิดเห็นอื่นๆ
คำชี้แจง โปรดประเมินผลแต่ละหัวข้อซึ่งมีความหมายดังนี้
5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
ด้านคุณภาพของเนื้อหา *
5
4
3
2
1
วิทยากรถ่ายทอดการประชุมชี้แจงฯ ได้ชัดเจน
วิทยากรให้คำแนะนำ และตอบคำถามได้ชัดเจน
โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินฯ ทำให้ท่านเข้าใจแนวทาง และกระบวนการประเมินฯ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562
ท่านสามารถเตรียมความพร้อมรับการประเมินฯ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 ได้
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ *
5
4
3
2
1
ความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน
ความเหมาะสมของระยะเวลาการชี้แจง (3 ชั่วโมง)
ความเหมาะสมของสื่อและอุปกรณ์ต่างๆ
ความเหมาะสมของเอกสารการประชุมชี้แจงฯ
ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดโครงการฯ
ความเหมาะสมของการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ความพึงพอใจโดยรวมเกี่ยวกับการจัดโครงการครั้งนี้
ท่านสามารถนำแนวทาง/ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง *
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้จริง เนื่องจาก
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ความคาดหวังที่ต้องการให้สำนักงานประกันคุณภาพดำเนินการต่อไป
ความไม่พึงพอใจที่ต้องการให้ปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วน
ข้อคิดเห็นอื่นๆ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy