สำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้ จัดอบรมการรู้สารสนเทศ รายวิชา GE111: Value of Graduates วันที่ 24 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 14.30-16.00 น. และวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 9.30-11.00 น. ณ ห้องK943 นักศึกษาที่สนใจสามารถ ลงทะเบียนเข้าอบรม รอบละไม่เกิน 40 คน

สถานที่อบรม ณ ห้อง K943 ชั้น 4 อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

    หมายเหตุ: ขณะนี้รอบอบรม เทคนิคการสืบค้นข้อมูลทำรายงาน รายวิชา GE111: Value of Graduates วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เต็มแล้ว ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่ง