PHIẾU ĐỀ NGHỊ MUA HÀNG

BMTT.12.00.02
Hiệu lực từ 01/06/2013
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Danh mục 1

  Mỗi phiếu đề nghị mua hàng ít nhất là 1 và không quá 5 danh mục. Nếu chủng loại hàng hóa nào không thể có hóa đơn thì phải tách riêng ra một phiếu đề nghị mua hàng khác.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Danh mục 2

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Danh mục 3

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Danh mục 4

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Danh mục 5

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Thông tin bổ sung

  This is a required question