XVI Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Franciszki Platówny we Wrocławiu
20 listopada 2020 (I etap online) i 4-5 grudnia 2020 (II etap przesłuchania na żywo)
1. Imię i nazwisko uczestnika *
2. Data urodzenia *
MM
/
DD
/
YYYY
3. Numer telefonu uczestnika *
4. Pełna nazwa szkoły, adres, numer tel./faks *
5. Adres e-mail szkoły *
6. Klasa *
7. Rok nauki *
8. Imię i nazwisko nauczyciela *
9. Imię i nazwisko akompaniatora *
UWAGA! Prosimy o podanie pełnych tytułów oraz identyfikacji utworów (opus, numer, pełny incipit, tytuł dzieła głównego np. cyklu pieśni, etc.), przykładowo:
G. Bononcini - aria Ernesta z opery „Griselda” /Per la gloria d’adorarvi/ (wersja prawidłowa)
G. Bononcini - „Per la gloria” (wersja nieprawidłowa!!)
I ETAP - 1. utwór *
I ETAP - 2. utwór *
I ETAP - czas trwania *
Hrs
:
Min
:
Sec
II ETAP - 1. utwór *
II ETAP - 2. utwór *
II ETAP - czas trwania *
Hrs
:
Min
:
Sec
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników, osób wspierających oraz zwycięzcy XVI
Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Franciszki Platówny jest Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. R.
Bukowskiego z siedzibą 50-449 Wrocław, ul. Podwale 68/69. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie
na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych).
2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania
danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:
sekretariat@psmpodwale.pl (z dopiskiem IOD).
3. Dane osobowe, w tym wizerunek uczestników oraz osób wspierających będą przetwarzane w celu organizacji
i przeprowadzenia konkursu, a także w celach promocyjnych Organizatorów.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie. Wycofanie zgody
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
5. Uczestnikom Konkursu, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa:
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
6. Pełnoletnim Uczestnikom Konkursu lub w przypadku Uczestników niepełnoletnich ich Opiekunom prawnym
przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie
danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa.
7. Uczestnik konkursu / Opiekun prawny Uczestnika niepełnoletniego zezwala na wykorzystanie jego imienia
i nazwiska w celu informowania o wynikach konkursu.
8. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
poddawane profilowaniu.
9. Dane przetwarzane na potrzeby Konkursu mogą zostać udostępnione Współorganizatorom Konkursu, tj. Centrum
Edukacji Artystycznej w Warszawie oraz podmiotom zewnętrznym na podstawie przepisów prawa.
10. Dane Osobowe będą przetwarzane przez cały okres trwania Konkursu, a także po jego zakończeniu do czasu
przedawnienia roszczeń powstałych w związku z Konkursem, zgodnie z obowiązującymi przepisami lub do czasu
cofnięcia zgody przez Uczestnika na przetwarzanie Danych Osobowych. Dane księgowe związane z Konkursem będą
przetwarzane zgodnie z przepisami o rachunkowości.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (danych osobowych Uczestnika) w celach organizacji i przeprowadzenia XVI Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Franciszki Platówny. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna II st. Im. R. Bukowskiego (ul. Podwale 68/69, 50-449 Wrocław). Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane, tj. mojego udziału w XVI Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Franciszki Platówny. *
Required
1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku jako uczestnika XVI Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Franciszki Platówny, zarejestrowanego w formie zdjęć i filmów przez Państwową Szkołę Muzyczną II st. im. R. Bukowskiego we Wrocławiu podczas Konkursu. 2.Niniejsza zgoda obejmuje możliwość publikacji wizerunku mojego na stronie internetowej Szkoły oraz współorganizatora, tj. Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, kronice, plakatach informacyjnych w celach informacyjnych oraz promowania działalności Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. R. Bukowskiego we Wrocławiu, a także osiągnięć i umiejętności Uczestnika. 3.Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 4.Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych. *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu. Report Abuse