PRIHLÁŠKA PRE ČLENA OZ
OZ Save Nature by Čivas, IČO: 53228502, Veľká Ida 575, Veľká Ida 044 55, Slovensko
savenaturebycivas@gmail.com
Titul
Priezvisko *
Meno *
Email adresa *
Dátum narodenia *
MM
/
DD
/
YYYY
Telefónne číslo *
Ulica a popisné číslo *
Mesto a PSČ
Vyhlásenie žiadateľa o prijatie za člena
Ja, svojím odoslaním tohto dokumentu udeľujem týmto súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených vo formulári, pre občianske združenie Save Nature by Čivas (ďalej len občianske združenie), podľa zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a tretie strany, ktoré spracovávajú objednávky marketingového tovaru pre toto občianske združenie. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
Žiadateľ o členstvo vyhlasuje, že bez výhrad súhlasí so znením stanov združenia a že tieto bude dodržiavať po celú dobu jeho členstva v združení a zároveň rešpektovať orgány združenia a ich kompetencie uvedené v stanovách a bude riadne plniť povinnosti uložené mu stanovami ako aj orgánmi združenia.
Žiadateľ ďalej vyhlasuje, že súhlasí s cieľom a poslaním združenia a chce sa podieľať na jeho činnosti. Žiadateľ sa zaväzuje uhradiť členský príspevok a ďalšie ročné členské príspevky.  Žiadateľ o členstvo si je vedomý, že až zaplatením členského príspevku (kúpa 1ks trička v hodnote 11,60€+poštovné a balné) a rozhodnutím predsedníctva o prijatí za člena združenia, nadobúda členstvo – t.j. súbor práv a povinností týkajúcich sa združenia uvedené v stanovách združenia. Na členstvo v združení nie je právny nárok.
Žiadateľ čestne vyhlasuje, že nikdy nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, či už v Slovenskej republike alebo v akomkoľvek inom štáte.
Toto vyhlásenie nie je možné zmeniť alebo odvolať a príslušný orgán združenia sa spolieha na jeho pravdivosť a presnosť pri rozhodovaní o prijatí žiadateľa za člena združenia. Žiadateľ je týmto upozornený, že ak poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v tomto vyhlásení alebo sa ukáže niektoré tvrdenie uvedené v tomto vyhlásení ako nepravdivé, je to dôvodom na vylúčenie zo združenia.
ZÁROVEŇ ZADÁVAM PRVÚ OBJEDNÁVKU REKLAMNÝCH PREDMETOV(povinné: 1ks trička)

S vyhlásením žiadateľa o členstvo súhlasím *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy