Ekonomický prieskum SOPK „2019 – 2020“
Za čas a pozornosť venovanú vyplneniu dotazníka Vám vopred ďakujeme.

Poskytnuté údaje sú považované za dôverné a výsledky budú použité výhradne pre potreby SOPK a individuálne nezverejňované. V prípade, že nechcete uviesť svoje meno v dotazníku, stačí vyplniť názov a sídlo spoločnosti.
Sektor, v ktorom podnikáte:
I. Očakávané ekonomické výsledky našej spoločnosti
Obrat – tržby
0.1 Celkový obrat v roku 2019 sa v porovnaní s rokom 2018:
0.2 Očakávame, že celkový obrat sa v roku 2020:
Predaj na domácom trhu
0.3 Príjmy z predaja na domácom trhu v roku 2019 sa v porovnaní s rokom 2018:
0.4 Očakávame, že príjmy z predaja na domácom trhu sa v roku 2020:
Hospodársky výsledok po zdanení
0.5 Hospodársky výsledok po zdanení v roku 2019 sa v porovnaní s rokom 2018:
0.6 Očakávame, že hospodársky výsledok po zdanení sa v roku 2020:
Vývoz
0.7 Príjmy z vývozu v roku 2019 sa v porovnaní s rokom 2018:
0.8 Očakávame, že príjmy z vývozu sa v roku 2020:
Pracovníci
0.9 Počet pracovníkov v roku 2019 sa v porovnaní s rokom 2018:
0.10 V roku 2020 očakávame, že počet pracovníkov sa:
Priemerná mzda
0.11 Priemerná nominálna mzda v roku 2019 sa v porovnaní s rokom 2018:
0.12 Očakávame, že v roku 2020 sa priemerná nominálna mzda:
Investície
0.13 Úroveň investícií v roku 2019 sa v porovnaní s rokom 2018:
0.14 Očakávame, že v roku 2020 sa naša úroveň investícií:
II. Hodnotenie podnikateľského prostredia
Podnikateľské prostredie
0.15 Celkové podnikateľské prostredie v roku 2019 je v porovnaní s rokom 2018:
0.16 Očakávame, že v roku 2020 bude celkové podnikateľské prostredie:
Hospodárska politika verejného sektora
0.17 Ako hodnotíte hospodársku politiku vlády SR?
0.18 Považujete komunikáciu vlády SR s inštitúciami podnikateľského sektora za
0.19 Považujete vplyv miestnej samosprávy (obce a mestá) a krajských samospráv na podnikateľské prostredie za
0.20 Ktoré opatrenia vlády SR v roku 2019 z hľadiska vašej spoločnosti by mohli prispieť k zlepšeniu podnikateľského prostredia (uveďte vždy 1 pre daný okruh problémov, v prípade, ak sa netýkajú uvedeného okruhu, ponechajte nevyplnené):
zmeny v Zákonníku práce:
Your answer
podpora investícií a inovácií pre domáce i zahraničné subjekty:
Your answer
zníženie daňového a odvodového zaťaženia:
Your answer
opatrenia na zvýšenie ponuky pracovnej sily:
Your answer
zníženie cien energií a surovín:
Your answer
uľahčenie administratívnej náročnosti podnikania:
Your answer
iné:
Your answer
0.21 Ktoré opatrenia vlády SR v roku 2019 z hľadiska vašej spoločnosti zhoršujú podnikateľské prostredie (uveďte vždy 1 pre daný okruh problémov, v prípade, ak sa netýkajú uvedeného okruhu, ponechajte nevyplnené):
zmeny v Zákonníku práce:
Your answer
podpora investícií a inovácií pre domáce i zahraničné subjekty:
Your answer
zníženie daňového a odvodového zaťaženia:
Your answer
opatrenia na zvýšenie ponuky pracovnej sily:
Your answer
zníženie cien energií a surovín:
Your answer
uľahčenie administratívnej náročnosti podnikania:
Your answer
iné:
Your answer
Riziká pre podnikateľskú činnosť
0.22 Z hľadiska vplyvu na podnikateľskú činnosť priraďujeme stupeň dôležitosti nasledovným rizikám:
vysoký
mierny
nemá vplyv
pokles domáceho dopytu
pokles zahraničného dopytu
rast cien vstupov, najmä rast cien energií v SR
vysoké úrokové miery
vysoká daňová a odvodová zaťaženosť
nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily
klientelizmus a korupcia pri verejnom obstarávaní
nízka vymáhateľnosť práva
tolerancia štátnej správy pri porušovaní zákonov
legislatívne požiadavky zo strany EÚ
nedostatočná ochrana domáceho trhu v SR
nepružný, byrokratický postup európskych inštitúcií
kurzová pozícia eura k doláru a iným menám
sociálne nepokoje
politika odborov
činnosť inštitúcií zastrešujúcich podnikateľov
iné:
Your answer
III. Európska únia a podnikanie na Slovensku
0.23 Bude vaša spoločnosť požadovať a využívať zdroje EÚ v ďalšom období?
0.24 Predpokladáte, že celý proces využívania zdrojov EÚ bude transparentný?
0.25 Považujete členstvo SR v EÚ za pozitívne?
0.26 Súhlasíte s názorom, že v ďalšom období treba presunúť viac právomocí do pôsobnosti EÚ v oblastiach majúcich dopad na podnikateľské aktivity?
0.27 Považujete v súčasnosti uplatňovaný mechanizmus rozhodovania v rámci EÚ z pohľadu záujmov malej krajiny, ako je Slovensko, za vyhovujúci?
0.28 Považujete za správne presadzovanie environmentálnej tematiky v hospodárskej politike EÚ do záväznej legislatívy EÚ?
IV. Problematika pracovnej sily
0.29 Aké sú vaše skúsenosti v prípade, že zamestnávate zahraničnú pracovnú silu?
0.30 Získanie zahraničnej kvalifikovanej pracovnej sily v dnešných podmienkach – z hľadiska administratívnej náročnosti – považujete za:
0.31 Je potrebné zmeniť prístup k dlhodobo nezamestnaným za účelom ich motivácie zapojiť sa do pracovného procesu?
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:
(budú použité pri hromadnom spracovaní dotazníkov ako triediace znaky)
I. Veľkosť spoločnosti
II. Vlastníctvo
III. Charakter spoločnosti (podľa prevažujúcej činnosti)
IV. Kraj, v ktorom sa nachádza sídlo alebo rozhodujúca prevádzka vašej spoločnosti:
Meno a funkcia respondenta
Your answer
Názov a sídlo spoločnosti
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy