แบบสอบถาม โครงการติดตามและประเมินผลนายตำรวจผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
คำชี้แจง
1. แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตจาก รร.นรต. ข้อมูลที่ถูกต้องและเที่ยงตรงของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตลอดจนการจัดการเรียนการสอนของ รร.นรต.ต่อไป ทั้งนี้ความคิดเห็นของท่านถือเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคล รร.นรต. จะนำมาศึกษาวิเคราะห์โดยภาพรวมเท่านั้น และจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อท่าน หน่วยงาน และบัณฑิต
2. หากท่านไม่สามารถตอบแบบสอบถามด้วยตัวท่านเองได้ กรุณามอบหมายให้หัวหน้างานของบัณฑิตเป็นผู้ตอบแทนท่านด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง
ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผุ้ตอบแบบสอบถาม
1. หน่วยงานของผู้ถูกประเมิน *
Your answer
2. เพศ *
3. อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม *
4. ตำแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม *
ส่วนที่ 2 แบบประเมิน
โปรดคลิกเลือกลงในช่องความพึงพอใจในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านตามความเป็นจริง
5 : มากที่สุด 4 : มาก 3 : ปานกลาง 2 : น้อย 1 : น้อยที่สุด
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม *
5
4
3
2
1
1. ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
3. มีภาวะความเป็นผู้นำและ สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ปานกลาง
4. สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ต่อบุคคล องค์กร สังคม และ สิ่งแวดล้อม
5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและสากลในวิชาชีพตำรวจ
2. ด้านความรู้ *
5
4
3
2
1
6. มีความรู้และความเข้าใจและวิธีแสวงหาความรู้เกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางรัฐประศาสนศาสตร์
7. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของวิชาการ ด้านการตำรวจ
8. มีความรู้และความเข้าใจในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
9. สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่เหมาะสม
10. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาในงานจริงได้
3. ด้านทักษะทางปัญญา *
5
4
3
2
1
11. มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
12. สามารถรวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ และสรุป ประเด็นปัญหาและสถานการณ์แวดล้อม
13. สามารถคิด และแก้ไขปัญหาด้านรัฐศาสตร์และการตำรวจ ได้อย่างเป็นระบบ
14. มีจินตนการ ความฉลาดทางอารมณ์ และความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
15. มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ *
5
4
3
2
1
16. สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ สามารถใช้ความรู้ในวิชาที่ศึกษามาติดต่อสื่อสารกับสังคมได้อย่างเหมาะสม
17. สามารถให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ภายในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือผู้ร่วมทีมทำงาน
18. สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและของทีมทำงาน
19. สามารถแสดงบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบ ในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่มและปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
20. สามารถแสดงบทบาท ความรับผิดชอบและรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงานตามหน้าที่
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ *
5
4
3
2
1
21. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
22. มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ สำหรับการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
23. มีทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
24. มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยสัญลักษณ์
25. มีทักษะในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องได้
6. ด้านทักษะการบังคับใช้กฎหมายและวิชาชีพตำรวจ *
5
4
3
2
1
26. มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
27. มีความเข้าใจ สามารถอธิบาย และแสดงออกซึ่งอุดมการณ์ในวิชาชีพตำรวจและอุดมคติตำรวจ
28. มีจิตใจ ร่างกาย และสุขภาพที่ดี เข้มแข็ง พร้อมที่จะปฎิบัติหน้าที่
29. มีความรอบรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตำรวจ
30. มีความชำนาญด้านวิชาชีพตำรวจและยุทธวิธีตำรวจ
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms